Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2014 Aanvullend Pakket

Het Arbeidsaanbodpanel is een langlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking over hun arbeidssituatie. Het is opgezet om diverse aspecten van de arbeidssituatie van werkenden en niet-werkenden in kaart te brengen. Belangrijke thema’s daarbij zijn arbeidsmobiliteit, scholing, zoekgedrag naar een (andere) baan, arbeidsduur, meningen over arbeid en huidige baan. De doelpopulatie is de Nederlandse bevolking van 16 t/m 66 jaar. De nadruk daarbij ligt op het (potentiële) arbeidsaanbod in Nederland. Omdat de grens tussen school en arbeidsmarkt steeds minder scherp wordt, zijn sinds 2004 scholieren ook in de steekproef opgenomen en zijn 65- en 66-jarigen ondervraagd om de overgang naar pensionering beter in beeld te kunnen brengen. De steekproef is opgezet als een huishoudenssteekproef: personen worden op huishoudniveau benaderd. Op deze manier kunnen personen geanalyseerd worden in de context van hun huishouden. Het is een panelonderzoek, waarbij respondenten zo lang mogelijk worden gevolgd. Het panel bestaat sinds 1985. Vanaf de tweede meting in 1986 worden iedere twee jaar opnieuw personen geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 4800. Er zijn inmiddels 16 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het panel is opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 wordt het beheerd door het SCP.

Het Arbeidsaanbodpanel bevat een standaard datapakket en een aanvullend pakket. Het standaard datapakket 'Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2014' is na registratie ( 'open access for registered users') vrij beschikbaar. Het aanvullende pakket heeft 'restricted access'. Toestemming tot gebruik van de aanvullende databestanden wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de 'Geheimhoudingsverklaring' is voldaan. Deze verklaring is te vinden onder tabblad 'Data files' van de hoofddataset 'Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2014'.

De aanvullende data worden pas verstrekt als: (1) de 'Geheimhoudingsverklaring' volledig is ingevuld, ondertekend en verzonden naar het in het formulier vermelde e-mail of postadres; (2) via het tabblad 'Data files' een 'Permission Request' is ingediend. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen nader bericht over toegang tot de data.

Het SCP is mei 2014 via LinkedIn een discussiegroep gestart waar gebruikers van de arbeidsmarktpanels ervaringen kunnen uitwisselen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6g-ef8k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s1pw-z2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65612
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor GfK; Intomart; CentERdata
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format STATA 14 dta.files; PDF; XLSX
Discipline Economics; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Nederland