Een archeologisch proefsleuvenonderzoek ter plaatse van Paulus Lamanstraat 1-7 in de Oosterpoort te Groningen Stadse fratsen 51

Het archeologisch onderzoek ter plaatse van het bouwblok Paulus Lamanstraat 1-7 is uitgevoerd in september 1989. De proefsleuf leverde naast sloten en een enkele kuil weinig grondsporen en vondsten op. In een van de sloten is een aardewerkscherf uit de ijzertijd aangetroffen. Omdat de vulling van de sloten uit schone klei bestaat, werd eerst gedacht aan een datering in de ijzertijd of een vroegere periode. Mede omdat in de nabije omgeving oudere bewoningssporen zijn aangetroffen. Nadere bestudering van de gegevens van dit onderzoek doen ons nu twijfelen aan deze eerdere conclusie. Mogelijk dateert de lange sloot in oost-west richting, die een zelfde richting heeft als het stratenpatroon ten westen van de Meeuwerderweg uit een veel latere periode, zoals late middeleeuwen of nieuwe tijd. Of de andere sloten nog wel oud zijn, is onduidelijk. Aanwijzingen voor andere bewoningssporen zijn niet aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28x-mm3y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e0-7g2s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:238669
Provenance
Creator Helfrich, K (Gemeente Groningen)
Publisher Gemeente Groningen Stichting Monument en Materiaal
Contributor Helfrich, K; Stichting Monument en Materiaal; Drs K Helfrich (Gemeente Groningen)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.566 LON, 52.644 LAT); Netherlands