Plangebied Harselaar Zuid fase 1a, gemeente Barneveld; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek Plangebied Harselaar Zuid fase 1a, gemeente Barneveld; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek

In opdracht van gemeente Barneveld heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in mei 2014 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met verschillende infrastructurele ontwikkelingen nabij Harselaar in de gemeente Barneveld. In zone 1 blijkt op basis van het uitgevoerde onderzoek dat de bodemopbouw is verstoord tot onder het archeologische niveau. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de aanleg van de infrastructuur ter plaatse. In zone 2 konden niet alle boringen uitgevoerd worden. Alleen het zuidelijke deel kon worden onderzocht. De bodemopbouw is ter plekke geheel verstoord. Dit is het geval in zowel het deel dat is opgegraven (figuur 3) als het deel dat is afgegraven/ge√ęgaliseerd (zuidoost hoek, boringen 8, 9, 14, 19 en 20). Zone 3 is geheel onderzocht. Aan de zuidzijde komt een lichte dekzandwelving voor. De bodemopbouw is hier echter dermate verstoord dat er geen intacte archeologische vindplaats meer verwacht wordt. Aan de noordzijde komt een (kleine) dekzandrug voor. Ter hoogte van deze rug zijn meerdere archeologische indicatoren aangetroffen. Deze wijzen op het voorkomen van een vindplaats uit de periode IJzertijd-Vroeg Romeinse tijd. Voor zone 4 was tijdens dit onderzoek nog geen betredingstoestemming. Derhalve is het onderzoek nog niet uitgevoerd. Hiervoor moet het inventariserend veldonderzoek nog worden uitgevoerd. Dit geldt tevens voor het noordelijke deel van zone 2. Alleen voor het noordelijke deel van zone 3 wordt een vervolgonderzoek aanbevolen indien de bodem dieper dan 30 cm -Mv vergraven wordt. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Voor de overige zones wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkp-a844
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jq-tz5t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:334810
Provenance
Creator Goossens, E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format xml bestand; gml (.gml); pdf (application/pdf); gml bestand (geography markup language, geodata); xml schema (xml schema definition)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.598 LON, 52.168 LAT); Gelderland; Barneveld; Barneveld; Zone 1: Aansluiting op de A1; Zone 2: Wencopperweg; Zone 3: Hovenier Wencop; Zone 4: Esvelderbeek-Wesselseweg; 32F (kaartblad)