Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van riool- en wegvernieuwingswerkzaamheden Sluispolder Oost, gemeente Maassluis: Mesdaglaan Een Archeologische Begeleiding onder het Protocol Opgraven

Het booronderzoek en de archeologische begeleiding van de plantgaten in de Mesdaglaan in Maasluis heeft de aanwezigheid van nederzettingssporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd herbevestigd. Nieuw is dat het aardewerk uit de eerstgenoemde periode uit de Late IJzertijd dateert en lijkt te kunnen worden toegewezen aan de Broekpolder II aardewerkstijlgroep (2e – begin 1e eeuw v. Chr.). Vindplaatsen uit deze late fase van de IJzertijd zijn zeldzaam in Midden-Delfland en omgeving. De datering wijst op bewoning ná de overstromingen in het gebied omstreeks 200 v. Chr. Bovendien bevinden de vindplaats zich in een gebied waarover nog weinig bekend is, relatief dicht bij de Maas en ten zuidwesten van het kernbewoningsgebied van Midden-Delfland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvk-8rh5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sag5-87
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69875
Provenance
Creator Heeringen, R.M. van; Louwe, E.
Publisher Vestigia BV
Contributor Vestigia BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.261 LON, 51.919 LAT); Gemeente Maassluis; Maassluis; Sluispolder-Oost; Provincie Zuid-Holland