Rapportage archeologisch onderzoek Nederweert-Weerheg (1988)

In de jaren ’80 werd een van de laatste grote Midden-limburgse ruilverkavelingstrajecten uitgevoerd, namelijk de Ruilverkaveling “Oude Graaf” gelegen in het noordelijke gedeelte van de gemeenten Weert en Nederweert. De door deze herinrichting van het landschap aangerichte schade aan het oude cultuurlandschap was desastreus. Hoewel er zeker aandacht was voor natuurbehoud en landinrichting, waren tal van boven- en ondergrondse cultuurhistorische relicten kind van de rekening. Daarnaast was het zo dat de grondverzet- en graafwerkzaamheden ook weer nieuwe of ‘vergeten’ cultuurelementen qaan het daglicht brachten. Eén daarvan waren de tastbare overblijfselen van de zogenaamde ‘Weerheg’, een vermoedelijk laat-of postmiddeleeuwse landweer waarvan het bestaan uit kaarten, archiefbronnen en mondelinge overlevering bekend was. In de nu volgende rapportage wordt verslag gedaan van de waarnemingen in 1988 en het begeleidende bronnenonderzoek. Verder wordt daaruit een synthese en aanbevelingen geformuleerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwb-5npn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-du0z-w5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:75153
Provenance
Creator Bruekers, A.W.J.
Publisher STRABO
Contributor STRABO
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.727 LON, 51.305 LAT); Booldersdijk, Nederweert; Limburg