Gezondheidsenquête 2016 - GECON 2016

Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland. De doelpopulatie bestaat voor het merendeel van de onderwerpen uit personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

De Gezondheidsenquête begint met een basisvragenlijst. In de basisvragenlijst wordt gevraagd naar achtergrondkenmerken zoals de samenstelling van het huishouden, het hebben van (en/of zoeken naar) betaald werk, beroep, bedrijf en opleidingsniveau. Na de basisvragenlijst volgt de eigenlijke gezondheidsenquête. Daarin wordt gevraagd naar de diverse aspecten van gezondheid, aandoeningen, beperkingen, contacten met zorgverleners, leefstijl en preventief gezondheidsgedrag. Een respondent merkt geen verschil tussen de basisvragenlijst en de gezondheidsvragenlijst. Hij of zij krijgt beide delen als één geheel ter beantwoording voorgelegd.

Er wordt vanaf 2010 gebruik gemaakt van mixed-mode waarneming en het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. De steekproefpersonen ontvangen een schriftelijk verzoek om het eerste deel van de vragenlijst via internet in te vullen. Degenen die niet aan dit verzoek voldoen worden benaderd voor een telefonisch interview (indien telefoonnummer bekend) of voor een face-to-face interview (indien geen telefoonnummer bekend).

Aan het eind van deelonderzoek 1 wordt respondenten van 12 jaar of ouder gevraagd deel te nemen aan deelonderzoek 2. Het tweede deelonderzoek kan via internet of op papier ingevuld worden. Omdat er sprake is van responsuitval tussen deelonderzoek 1 en 2, is er een aparte weging gedaan voor beide deelonderzoeken, resulterend in aparte weegfactoren.

Jaarlijks wordt een bruto steekproef van ruim 15 duizend personen benaderd. Met een respons van 60-65 procent levert dit een netto steekproef op van ongeveer 9500 personen. Steekproef van personen, getrokken uit de Basisregistratie Personen (BRP). De steekproef wordt verspreid over de maanden van het jaar.

Dit DANS GECON 2016 bestand wijkt af van het microdatabestand Gezondheidsenquête 2016 dat op termijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk is. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xxa-e3m7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4e-93gq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:80022
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS); .pdf
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland