Uten navn

Som et utspring i den slette delen av hellingen: Langaktig gravhaug, orientert N-S, av moldjord. Markert ved antydning til fotgrøft i Ø-lige halvdel, men går omtrent i ett med bakkeskråningen i V og har brattsidet profil (fra Ø). Ujevnt, flatt midtparti med spor etter graving som små groper og søkk. Noe tuete overflate delvis pga gamle stubber. Rektangulær sjakt gravd inn fra NV-siden inn mot midten uten å skade haugen vesentlig (L 3 m, br 1,5 m, dy 0,7 m) Mot N mister haugen form og flyter over i terrenger. Bevokst med småkratt og gress. Mål: L 12 m N-S, br 8 m Ø-V, h 1,7 m (fra Ø). Haugen kan være noe tvilsom som fornminne. Markering og jevn form kan være naturlig dannet av vannsig, eller at det er en utløper av sandjord, eeller dekket bergframspring.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/16286
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=38312&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Trøndelag fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.000W, 63.404S, 9.000E, 63.404N); Heim