Druten, Raadhuisstraat Druten, Plangebied Raadhuisstraat

BAAC voorafgaand aan de realisatie van nieuwbouw een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Raadhuisstraat te Druten. Het plangebied is opgedeeld in de deelgebieden A tot en met I Binnen het plangebied zijn in een eerder stadium reeds twee booronderzoeken uitgevoerd die hebben aangetoond dat in het plangebied een vindplaats uit de Romeinse tijd-middeleeuwen (nederzetting; deelgebied D en H), een vindplaats uit de bronstijd- Romeinse tijd (nederzetting; deelgebied H) en een vindplaats uit de middeleeuwen-nieuwe tijd (oude woongrond; zuidelijk deel deelgebied H) aanwezig zou kunnen zijn. Uit onderhavig bureauonderzoek blijkt dat In de omgeving van het plangebied nog tal van archeologische resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd zijn aangetoond.

De bodem ter plaatse van het plangebied heeft zich ontwikkeld in de oeverafzettingen van de Waal met hieronder kom- en oeverafzettingen van de stroomgordel van Distelkamp-Afferden. Plaatselijk zal de bodem verstoord zijn door bouwwerkzaamheden. Op basis van de bouwdossiers reiken de verstoringen tot 0,8-1,1 cm –mv. Een van de boringen in de nabijheid van de school toonde een verstoring tot 1,5 m –mv.

Op basis van het bureauonderzoek is een archeologische verwachting opgesteld. De verwachting op het aantreffen van archeologische overblijfselen uit de periode neolithicum-nieuwe tijd is hoog. In elk deelgebied is de bodem mogelijk plaatselijk aangetast door bebouwing en sloop van panden. Met name op die locaties waar in de jaren ‘70 van de vorige eeuw en later is gebouwd, zal de bodem over de gehele bouwput zijn verstoord. Hierdoor zullen resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd, die direct onder de bouwvoor worden verwacht, verdwenen zijn.

Voor elk deel gebied is een aanvullende specifieke verwachting opgesteld: Deelgebied A: hoog op resten nederzetting middeleeuwen-nieuwe tijd Deelgebied B: hoog op resten huisplaats en infrastructuur (weg, waterloop) 19e eeuw Deelgebied C: n.v.t. Deelgebied D: hoog op resten nederzetting ijzertijd-Romeinse tijd Deelgebied E: n.v.t. Deelgebied F: n.v.t. Deelgebied G: n.v.t. Deelgebied H: hoog op resten nederzetting ijzertijd-Romeinse tijd, oude woongrond (middeleeuwen) en huisplaats 19e eeuw Deelgebied I: hoog op resten huisplaats 19e eeuw De verwachting is dat eventuele vindplaatsen goed bewaard kunnen zijn gebleven in de ondergrond. Voor deelgebieden D en H is dat op een diepte van 0,7-1,0 m –mv en in het zuidoostelijke deel op 1,25-1,50 m –mv. De oude woongrond in deelgebied H zou op een diepte tussen 0,2 en 1,0 m –mv kunnen worden aangetroffen.

Uit het veldonderzoek blijkt matig tot grof zandige rivierduinafzettingen in het noordoosten (deelgebieden B, C en I) voorkomen. Daarnaast komen oeverafzettingen (sterk siltige tot sterk zandige klei) van de Waal voor en ook meandergordel van Distelkamp-Afferden (deelgebieden A, C t/m I). De top van de natuurlijke rivierduin- en jongste oeverafzettingen binnen het plangebied zijn in een meer of mindere mate aangetast door recente bodemingrepen. Vooral in het noorden (deelgebieden A, B en I) zijn in diverse boringen diepe(re) bodemverstoringen (> 1 m -mv) geconstateerd die waarschijnlijk verband houden met voormalige bebouwing en recente sloop- en bouwwerkzaamheden. De exacte omvang van deze verstoringen is onbekend. Elders blijven de verstoringen overwegend beperkt tot de bovenste 0,4-0,6 m -mv.

In het noorden (deelgebieden B, C en I) en het zuiden van het plangebied (deelgebied H) zijn archeologische resten (puin, aardewerk, oude woongronden) aangetroffen die waarschijnlijk verband houden met bewoning in de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd in en rond de oude dorpskern van Druten.

In het centrale en het zuidelijke deel van het plangebied (deelgebieden C, D, H en I) zijn in de top van oeverafzettingen van de meandergordel van Distelkamp-Afferden door jongere sedimenten afgedekte archeologische resten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Vanwege de diepteligging van de top van de vondstrijke oeverafzettingen is de verwachting dat eventuele archeologische sporen en andere resten (mogelijk zelfs onder bebouwing) goed bewaard zijn.

De archeologische waarden worden mogelijk bedreigd door toekomstige bodemingrepen. Resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd bevinden zich relatief ondiep in de bodem en zullen hierbij aangetast of vernietigd worden. Resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd bevinden zich in de oeverafzettingen dieper dan 0,6 m -mv en zijn daardoor minder kwetsbaar voor ondiepe bodemingrepen. Maar bij diepere ingrepen zullen ook deze worden aangetast. Om te voorkomen dat archeologische waarden ongezien verloren gaan, wordt archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zv4-g6s8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l0-yv8k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:253505
Provenance
Creator de Winter, J (BAAC BV)
Publisher BAAC
Contributor Gelderland; BAAC BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf; excel xml; gml; pdf portable document format; jpg/jpeg file
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.604 LON, 51.887 LAT); Gelderland; Druten; Druten; Raadhuisstraat; 39G (kaartblad); 39H (kaartblad)