Krimp in de Kinderopvang - KIK2013 v1

Krimp in de Kinderopvang. 4 onderzoeken, in- en uitstroom BSO en in- en uitstroom dagopvang.

Het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder) gaat neemt sinds 2012 af, na jarenlange groei. Om meer zicht te krijgen op de redenen daarvan, en de gevolgen voor de arbeidsparticipatie en de ervaren zwaarte van de combinatie zorg/werk, zijn middels enquêtes ouders ondervraagd. Ingegaan is op gewenst en feitelijk gebruik van formele opvang, veranderingen in het gebruik, redenen waarom minder gebruik wordt gemaakt dan voorheen of gewenst, en vragen over (veranderingen in) arbeidsparticipatie en ervaren zwaarte van de combinatie arbeid en zorg. Het onderzoek richt zich zowel op de instroom in, als de uitstroom uit formele opvang. Ook is een onderscheid gemaakt tussen dagopvang van 0-3 jarigen enerzijds en buitenschoolse opvang van kinderen op de basisschool. In totaal zijn 4 onderzoeksgroepen benaderd, uitmondend in de volgende 4 databestanden:

· Instroom dagopvang : CCF_KIKKDVin_2013 · Instroom buitenschoolse opvang : CCF_KIKBSOin_2013 · Uitstroom dagopvang : CCF_KIKKDVuit_2013 · Uitstroom buitenschoolse opvang : CCF_KIKBSOuit_2013.

Documentatiebestanden: - 4 vragenlijsten, behorend bij de databestanden - Veldwerkverslag Enquete Kinderopvang SCP : veldwerkverslag van onderzoeksbureau I&O Research wat de gegevensverzameling heeft uitgevoerd, gedateerd 24 januari 2014 - Kinderopvang_Weging_V01: memo van CBS met informatie over het onderzoek en de weging, gedateerd 19 februari 2014

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7a-dp9u
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0u-9kde
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155655
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor IO Research; Financer: Ministerie van Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Welzijn - SZW
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; SPSS.sav; SPSS.por; STATA.dta; .ods (documentation)
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland