Plangebied Hofmeijerstraat in Oldenzaal, gemeente Oldenzaal Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding (conform KNA-protocol opgraven) RAAP-rapport 3176

In opdracht van de gemeente Oldenzaal heeft RAAP in het najaar van 2015 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met rioolwerkzaamheden in de gemeente Oldenzaal.

De archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden heeft ondanks het beperkte sleufoppervlak en de aanwezige verstoringen diverse archeologische resten opgeleverd. In het westen van het plangebied is de verwachte gracht aangesneden. Dit heeft een opvallend vroege 14C-datering opgeleverd waarmee de aanleg van de gracht vóór het midden van de 10e eeuw gedateerd kan worden. Nadat de gracht was gedempt, is het terrein van de gracht en ten westen daarvan binnen de nieuwe omgrachting van Oldenzaal komen te liggen. Ten oosten van de gedempte gracht, in de Hofmeijerstraat, zijn sporen van bewoning gevonden, waaronder een fundering van een bakstenen gebouw van tenminste 17 m lang. De oudste bewoningsporen in deze zone zijn (paal)kuilen die - op grond van 14C-dateringen - uit het laatste kwart van de 13e eeuw of uit de 14e eeuw dateren. Een dendrochronologisch gedateerde tonput (beerput) wijst daarnaast op bewoning in de 15e eeuw. De aanwezige kuilen en funderingen (veldkeien, baksteen) en het vondstmateriaal wijzen erop dat dit terreindeel ook in latere perioden bebouwd is geweest, tot het westelijke deel van de Hofmeijerstraat in de 20e eeuw is verlegd.

De macrobotanische monsters uit de vullingen van de tonput geven een uitstekend inzicht in het dieet van de mensen in de Late middeleeuwen. De analyse van deze monsters leverde vondsten op van vrijwel alle gangbare meelvruchten uit de Late middeleeuwen. Zo zijn er resten aangetroffen van Boekweit, Haver, Broodtarwe en Zes-rijige gerst. Naast deze meelvruchten zijn zaden van fruit, zoals Aardbei, Kers, Appel/Peer, Braam/Framboos, Blauwe bosbes, Vijg, Vlier en Zwarte bes gevonden. Tenslotte bevatten de monsters zaden van Hennep en Hop, welke waarschijnlijk voor medicinale doeleinden zijn aangewend.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnp-xckd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uqfh-kw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73270
Provenance
Creator Zielman, G.
Publisher RAAP
Contributor Maurer, A.; Schabbink, M.L.; Scholte Lubberink, H.B.G.; RAAP
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; image/jpeg; mapinfo / tab; access / mdb
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.932 LON, 52.312 LAT); Hofmeijerstraat; Oldenzaal; Gemeente Oldenzaal; Overijssel