LIEPR ( Provincialeweg 7 te Lienden) S220027-B IVO-P Provincialeweg 7 te Lienden def

In het gebied werd op basis van het Bureau- en verkennend booronderzoek een onderdeel van de Romeinse weg verwacht. Deze is echter niet aangetroffen. Deze wordt noordelijker, waarschijnlijk onder de Provincialeweg of ten noorden daarvan verwacht. Verder is ook in het onderzochte gebied geen enkele vorm van archeologie aangetroffen. Mogelijk houdt dit verband met de ploegwerkzaamheden in het gebied, die de top van het potentiele sporenniveau verstoord kunnen hebben. Dit betekent echter dat dit mogelijk ook zal gelden voor de rest van het plangebied, omdat ook hier ploegwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de verwachting voor resten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen (voorheen hoog) en de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd (voorheen middelhoog) bijgesteld worden naar laag. Inleiding Synthegra B.V. heeft in opdracht van HDD Advies in september 2022 een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven1 uitgevoerd op een terrein aan de Provincialeweg 7 te Lienden. Het onderzoek wordt begrensd door de Provincialeweg in het noorden en de Vogelenzangseweg in het westen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuwe boomkwekerij. De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt 79915 m2 met een diepte van 1 meter beneden maaiveld. De bodem zal waarschijnlijk tot ver in het archeologische niveau worden verstoord. Eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen daarbij verloren gaan. Door de voorgenomen graafwerkzaamheden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het bestemmingsplan, met daarin verwoord het gemeentelijk beleid, in het kader van een bestemmingsplanprocedure voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd Doelstelling De doelstelling van de archeologische begeleiding conform het protocol proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de archeologische verwachting (conform KNA versie 4.1 Protocol 4003 inventariserend veldonderzoek). Het doel van het archeologische onderzoek is onder meer om vast te stellen of binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is en zo ja, het begrenzen van de op het terrein aanwezige archeologische waarden en het bepalen van de gaafheid en conservering ervan. Verder moet een gefundeerde afweging worden gemaakt met betrekking tot eventueel vervolgonderzoek. Conclusie In het gebied werd op basis van het Bureau- en verkennend booronderzoek een onderdeel van de Romeinse weg verwacht. Deze is echter niet aangetroffen. Verder is ook in het onderzochte gebied geen enkele vorm van archeologie aangetroffen. Mogelijk houdt dit verband met de ploegwerkzaamheden in het gebied, die de top van het potentiele sporenniveau verstoord kunnen hebben. Dit betekent echter dat dit mogelijk ook zal gelden voor de rest van het plangebied, omdat ook hier ploegwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de verwachting voor resten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen (voorheen hoog) en de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd (voorheen middelhoog) bijgesteld worden naar laag.

In het gebied werd op basis van het Bureau- en verkennend booronderzoek een onderdeel van de Romeinse weg verwacht. Deze is echter niet aangetroffen. Deze wordt noordelijker, waarschijnlijk onder de Provincialeweg of ten noorden daarvan verwacht. Verder is ook in het onderzochte gebied geen enkele vorm van archeologie aangetroffen. Mogelijk houdt dit verband met de ploegwerkzaamheden in het gebied, die de top van het potentiele sporenniveau verstoord kunnen hebben. Dit betekent echter dat dit mogelijk ook zal gelden voor de rest van het plangebied, omdat ook hier ploegwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de verwachting voor resten uit het Neolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen (voorheen hoog) en de Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd (voorheen middelhoog) bijgesteld worden naar laag.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtb-tquf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qp-molg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:281710
Provenance
Creator van der Berg, MB
Publisher Synthegra B.V.
Contributor Gelderland; Synthegra BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; pdf; ms access; esri shape
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.516 LON, 51.938 LAT); Gelderland; Buren; Lienden; Provincialeweg 7; 39D (kaartblad)