Asselsestraat 192 te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn, archeologisch onderzoek: proefsleuvenonderzoek Asselsestraat 192 te Apeldoorn, gemeente Apeldoorn, archeologisch onderzoek: proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving

In opdracht van Dhr. M. Van Geel heeft RAAP van 13 december 2017 tot en met 14 december 2017 een archeologisch proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving uitgevoerd in het kader van de bouw van een nieuwe woning aan de Asselsestraat 192 te Apeldoorn, in de gemeente Apeldoorn. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaats. In het verlengde daarvan wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven? Tijdens het onderzoek is binnen het plangebied een proefsleuf aangelegd met een totaal oppervlak van 47 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van 37% van het totale plangebied. Verspreid over de proefsleuf zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om sporen van een nederzettingsterrein dat waarschijnlijk dateert in de Romeinse tijd. Hierbij gaat het om paalsporen en kuilen. Daarnaast is mogelijk een sloot aangetroffen die parallel aan een voorloper van de Asselsestraat heeft gelegen. De verzamelde vondsten bestaan uit scherven handgevormd en gedraaid aardewerk. Aard van de vindplaats : Nederzettingsterrein Diepteligging : 1.24 tot 1.34 m –Mv. Datering : Romeinse tijd Op basis van de waardering van de aangetroffen resten, waarbij is gekeken naar zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats, wordt geconcludeerd dat het gaat om een behoudenswaardige vindplaats. Vanwege de kleinschaligheid van het plangebied is er voor gekozen direct een doorstart te maken naar een opgraving van het gebied dat dieper dan 35 cm verstoord zal gaan worden door de bouwwerkzaamheden. De opgraving heeft net zoals de proefsleuf resten van een nederzettingsterrein opgeleverd. Er is een spieker aangetroffen en resten van twee mogelijke structuren. De sporen betreffen paalkuilen en kuilen. Bij de opgraving zijn scherven handgevormd aardewerk, metaal en natuursteen verzameld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z25-u8m6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n3-h617
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:315011
Provenance
Creator Hendriksen, M.T.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; pdf portable document format; jpg/jpeg file; geography markup language
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.948 LON, 52.211 LAT); Gelderland; Apeldoorn; Apeldoorn; Asselsestraat 192; 33B (kaartblad)