Plangebied verplaatsing kazemat Houtense Wetering, gemeente Nieuwegein; Plangebied verplaatsing kazemat Houtense Wetering, gemeente Nieuwegein; archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving

In opdracht van Combinatie Sas van Vreeswijk heeft RAAP in februari 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de gemeente Nieuwegein. Naar aanleiding van de resultaten daarvan is in maart 2017 een archeologische opgraving uitgevoerd van in eerste instantie een kwart van het terrein. Op basis van het onderzoek in dit deel van het terrein is besloten geen andere delen van het plangebied meer te onderzoeken. Bij het onderzoek is een greppelsysteem uit de Nieuwe tijd (17e/18e eeuw) aangetroffen. Door middel van de greppels zijn percelen van ongeveer 8 bij 39 meter ontstaan. Welke activiteiten binnen de percelen hebben plaatsgevonden is niet duidelijk. Weliswaar zijn veel staakjes en enkele greppels aanwezig, de precieze functie daarvan kon niet worden achterhaald. De greppels zijn ingegraven vanuit een cultuurlaag die is ontstaan bovenin de oeverafzettingen van de Jutphaas-stoomgordel. Het greppelsysteem wordt oversneden door twee jongere sloten, die in ieder geval vanaf de 19e eeuw gedateerd kunnen worden. Oudere sporen zijn niet gevonden, met uitzondering van enkele fragmenten handgevormd aardewerk bovenin de oeverafzettingen. Deze wijzen echter niet op de aanwezigheid van een vindplaats of nederzettingen in de (directe) nabijheid van het plangebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhw-ktvh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oz-isek
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:313616
Provenance
Creator de Groot, R.W.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Utrecht; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; geography markup language; pdf portable document format; jpg/jpeg file; nilb14 boordata; nilb14 database
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.117 LON, 52.029 LAT); Utrecht; Nieuwegein; Nieuwegein; Houtense wetering; 38F (kaartblad)