Verschil in Nederland - ViN2014

Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke tegenstellingen men percipieert en waar men zichzelf plaatst op de maatschappelijke ladder. Naar voren komen facetten als sociaaleconomische verschillen, gezondheidsverschillen, verschillen in sociaal en cultureel kapitaal en verschillen in politieke en culturele opvattingen.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode: steekproeftrekking door het CBS; stratificatie op inkomen (bovenste 1%, volgende 9%, volgende 80% en onderste 10%)

Verzamelmethode: mixed mode: eerst online vragenlijst, bij nonrespons schriftelijke of telefonische vragenlijst; aparte schriftelijke vragenlijst voor mannen en vrouwen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: I&O Research

Frequentie: eenmalig

Weging: Geslacht * Leeftijd + Herkomst + Burgerlijke staat + Type gezin * Plaats in gezin + Landsdeel * Stedelijkheid + Landsdeel * Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen + Soort onderwijs

ViN 2014 Veldwerkperiode: 22 maart tot en met 13 mei 2014

Steekproefomvang: 6974 personen

Respons: 3040 vragenlijsten (44%): 58% online, 41 schriftelijk, 1% telefonisch

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xmm-xxb4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z82s-a9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62760
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; I&O Research; Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland