project Vechtrijk te Gramsbergen (Perceel 1). Gemeente Hardenberg. Bureauonderzoek en Cultuurhistorisch onderzoek

Synthegra B.V. heeft in opdracht van het Waterschap Vechtstromen een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Vecht te Gramsbergen (afbeelding 1). Dit onderzoek maakt deel uit van het project Vechtrijk Gramsbergen dat bestaat uit een 2-tal percelen: perceel 1 (= rapportage S210043-1) en perceel 2 (= rapportage S210043-2). Onderhavig onderzoek betreft S210043-1. Het andere deel van het onderzoek (perceel 2) wordt separaat aangeboden aan de betreffende opdrachtgever, de gemeente Hardenberg. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een nevengeul van de Vecht en struinpaden binnen de begrenzing van perceel 1 en een halve meanderbocht en speelplekken met bijbehorend zandstrand binnen de begrenzing van perceel 2.

De oppervlakte van de toekomstige bodemverstoring bedraagt circa 5,7 ha met een diepte van maximaal 2 meter beneden maaiveld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyn-khzc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0i-i7pv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248382
Provenance
Creator Ransijn, S.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stevens, FRANK; Synthegra Archeologie
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.680 LON, 52.615 LAT); Overijssel; Hardenberg; Gramsbergen; Vechtrijk te Gramsbergen