Woerden Harmelen Dorpstraat Herinrichting Dorpstraat Harmelen

ADC ArcheoProjecten heeft in het najaar van 2015 en in de winter van 2015/2016 een Archeologische Begeleiding (conform protocol IVO-P) uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting van de Dorpsstraat te Harmelen in de gemeente Woerden. Tijdens de archeologische begeleiding zijn resten aangetroffen uit de Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen, de 16e , 17e en 20e eeuw. De resten bestaan uit fragmenten aardewerk, botmateriaal, leer, kelders, bakstenen muren, een beerbak en een waterput . De archeologische resten zijn aangetroffen in de werkputen rondom de kerk. In de werkputten aan de oost en westzijde van het onderzochte gebied zijn geen archeologische resten aangetroffen. De oudste vondsten die tijdens de archeologische begeleiding zijn aangetroffen, bestaan uit enkele fragmenten Romeins aardewerk. Ze zijn aangetroffen in werkput 14 in een rommelige laag die als verspoelingslaag geinterpreteerd wordt. Het aantreffen van Romeins aardewerk laat zien dat er in de omgeving van het gebied in deze periode activiteiten hebben afgespeeld. Behalve het aardewerk zijn geen andere vondsten of sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Enkele aardewerkfragmenten uit de Late Middeleeuwen laten zien dat er in de omgeving van het gebied ook in deze periode activiteiten hebben afgespeeld. De fragmenten zijn echter wel aangetroffen in een ophogingslaag waarin ook materiaal uit de 1e helft van de 19e eeuw werd aangetroffen. Er zijn tijdens de archeologische begeleiding, behalve het aardewerk, geen verdere vondsten of sporen uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. De volgende periode waarvan resten zijn aangetroffen is de vroege Nieuwe tijd. Het gaat om een houten beerbak waarin verschillende fragmenten leer zijn aangetroffen. Het gaat om resten van verschillende schoenen. Een koeiebekschoen en enkele fragmenten van de voetband van een klomp worden aan het begin van de 16e eeuw gedateerd. Het is goed mogelijk dat er zich een schoenmaker bevond in een voorloper van één van de voormalige huisjes aan de huidige Kalverstraat. Er zijn echter geen leerafsnijdsels of andere attributen van een schoenmaker aangetroffen, waardoor dit slechts een hypothese blijft. De historische kaarten laten zien dat er al vanaf het midden van de 17e eeuw bebouwing rond de kerk stond. Er zijn geen vroegere kaarten beschikbaar, maar het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat er al eerder bewoning rond de kerk aanwezig was. De kerk dateert immers al uit de 13e eeuw. Het is aannemelijk dat het om houten huisjes ging. Behalve de beerbak zijn er echter geen resten van deze vroegere bebouwing aangetroffen. De van oorsprong 17e-eeuwse huisjes rond de kerk zijn in de jaren ’70 van de vorige eeuw gesloopt om de Dorpsstraat en de Kalverstraat te verbreden. Deze sloop is zeer grondig gebeurd, want er zijn tijdens de begeleiding maar weinig resten van deze huisjes aangetroffen. De resten die zijn aangetroffen bestaan uit enkele zij- en achtergevels, een waterput en een tweetal kelders.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6s-dyyp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-99-yvgl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:88660
Provenance
Creator van Benthem, A.
Publisher ADC
Contributor Utrecht; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf; jpg; mapinfo; png; xls; docx; ms access; tif; doc
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.957 LON, 52.089 LAT); Utrecht; Woerden; Harmelen; Herinrichting Dorpsstraat; 31G (kaartblad)