Kerkstraat 4, Rijswijk Kerkstraat 4, Rijswijk

ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven, uitgevoerd aan de Kerkstraat 4 te Rijswijk, gemeente Buren. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Protestantse Gemeente Rijswijk naar aanleiding van sloopwerkzaamheden van de huidige bebouwing en herontwikkeling van het plangebied. Tijdens archeologisch onderzoek op ongeveer 60 meter ten noorden van het plangebied zijn aanwijzingen aangetroffen voor bewoningssporen uit de Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd. Het plangebied ligt tevens in de historische kern van Rijswijk. Daartoe heeft de gemeente Buren besloten dat er een proefsleuven onderzoek uitgevoerd dient te worden in het plangebied, om eventuele archeologische resten te waarderen en een advies uit te brengen over eventuele vervolgstappen. Tijdens het archeologisch onderzoek op 8 januari 2019 zijn er twee werkputten aangelegd, waarbij een totale oppervlakte van 110 m2 is onderzocht. Dit is minder dan de aangegeven m2 volgens het PvE, dit in verband met de aanwezigheid van een gasleiding, bomen en een sloot. In beide putten zijn sloten aangetroffen. Buiten deze sloten zijn in het vlak geen archeologische sporen waargenomen. Uit werkput 1 komen een aantal vondsten, dat gedateerd kan worden tussen eind 14e tot midden 17e eeuw. Buiten de aanwezigheid van de sloot, zijn er geen archeologische sporen aangetroffen in de werkputten. Op basis daarvan adviseert ADC ArcheoProjecten de bevoegde overheid het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-233-7xsy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dh-8hxf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242201
Provenance
Creator van der Feijst, L.M.B.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Gelderland; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format xls; ms word document 2007; pdf; ms access 2003; jpeg; mapinfo tab; xml; sql; ms word document 2003
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.355 LON, 51.960 LAT); Gelderland; Buren; Rijswijk (GLD); Rehoboth Terrein; 39B (kaartblad)