Archeologische profielopname van de Hegedyk nabij Marsum, gemeente Menameradiel

Uit het onderzoek blijkt dat de dijk op een lage kwelderwal is aangelegd. De top van de kwelderwal was verrommeld en bevatte schelpresten, houtskool en grindjes, wat doet vermoedden dat de kwelderwal vaarafgaand aan de dijkaanleg door mensen is betreden. Uit historische bronnen was bekend dat de dijk aan het begin van de Late middeleeuwen is aangelegd. Enkele 14C-dateringen en een aardewerkscherf wijzen inderdaad op een datering in de tweede helft van de 11e of 12e eeuw. Ter plekke van de onderzoekslocatie is de dijk enkele malen opgehoogd, vermoedelijk om het effect van de verzakking van de onderliggende kwelderwal te compenseren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28d-suf3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qiva-cy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69623
Provenance
Creator Huis in ‘t Veld, J.Y.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.731 LON, 53.207 LAT); Menameradiel; Marssum; Hegedyk; Friesland