Plangebied Griendwerkersstraat 10 te Zwijndrecht , gemeente Zwijndrecht; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek)

In opdracht van Bring Cargo B.V. heeft RAAP in september-oktober 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Griendwerkersstraat 10 te Zwijndrecht. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag. In het plangebied is de uitbreiding van een hal met hiervoor een op palen gefundeerde betonplaat (circa 1.830 m2) en de nieuwbouw van een overkapping (circa 400 m2) voorzien. Ter plaatse van beide gebouwen zijn graafwerkzaamheden tot circa 60 cm –mv voorzien (ten behoeve van de plaatsing van funderingsbalken) en de uitbreiding, nieuwbouw en betonvloer worden onderheid. Archeologische verwachting Het plangebied is deel van een zone die door IDDS met een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek is onderzocht (Moerman, 2012). Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw (van boven naar beneden) bestaat uit een ophoogpakket op een ‘klei -op-veen’ landschap, waarbij de kleiige lagen met regelmaat vrij rommelig van aard zijn, maar de top van het veen goeddeels intact is en sporen van veraarding vertoont. In de dieper uitgevoerde boringen (op enige afstand van het huidige plangebied) zijn hierbij géén afzettingen van de dieper gelegen Zwijndrecht stroomgordel aangetroffen, die in de vroege-midden bronstijd actief is geweest (Cohen e.a., 2012). Op basis van het eerder uitgevoerde vooronderzoek is voor de huidige deelgebieden geadviseerd om bij bodemingrepen dieper dan 2,3-2,9 m –NAP (top veen met een middelhoge-hoge verwachting voor de periode vanaf de periode van ontginning in de 11e-13e eeuw) een aanvullend (karterend) onderzoek uit te voeren. Resultaten karterend booronderzoek De bodemopbouw in het plangebied is als volgt (van boven naar beneden): opgebrachte grond (op verstoorde grond) op klei (dek-, kom- en/of kreekoeverafzettingen) op Hollandveen en in een enkele boring (boring 7) zijn aan de basis van de boring wederom komafzettingen aangetroffen. Tijdens het uitgevoerde onderzoek zijn, in tegenstelling tot de resultaten van het verkennend booronderzoek (Moerman, 2012), géén veraarde niveaus in het Hollandveen aangetroffen. De top van het veen lijkt niet intact te zijn. In de boringen zijn binnen de maximale boordiepten geen stroomgordelafzettingen van de Zwijndrecht of andere geulafzettingen aangetroffen. Wel blijken in een enkele boring (boring 5) vanaf 115 cm –mv (2,46 m –NAP) kreekoeverafzettingen aanwezig te zijn, die conform de reconstructies van Pons (1994 en 1998) waarschijnl ijk door een nabijgelegen middeleeuwse kreek zijn afgezet. In principe is de laag kreekoeverafzettingen een archeologisch relevant niveau, maar zijn in het genomen monster geen archeologische indicatoren aangetroffen, waardoor de archeologische verwachting voor sporen van bewoning of andere vormen van intensieve activiteit naar laag kan worden bijgesteld. Voor de aangetroffen dek- en komafzettingen bestaat eveneens een lage archeologische verwachting. Op basis van de afwezigheid van geoxideerd of veraard Hollandveen bestaat ook voor het veenpakket een lage archeologische verwachting. Op basis van het bureauonderzoek en een kort aanvullend bronnenonderzoek lijkt het waarschijnlijk dat bewoning in de middeleeuwen en nieuwe tijd zich in ieder geval op/nabij de Achterlindtsedijk (ten westen van het plangebied) zal hebben gefocust.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqv-gfwt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-iv-r3vf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241817
Provenance
Creator Peeters, D (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.590 LON, 51.812 LAT); Netherlands