Archeologische begeleiding Houten "Castellum Fietsbrug"

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) heeft op 21 mei 2013 een archeologische begeleiding met beperkte verstoring (AB-bv) uitgevoerd op de locatie Houten – “Castellum fietsbrug”. De locatie ligt deels op een beschermd rijksmonument aangemerkt als terrein van zeer hoge archeologische waarde. Aan de uitvoering van de voorgenomen funderingswerkzaamheden waren vergunningsvoorschriften verbonden. Doel van de begeleiding was er op toe te zien dat de graafwerkzaamheden volgens de in de vergunning gestelde voorwaarden verliepen en deze werden uitgevoerd conform de bij de vergunningsaanvraag meegeleverde bouwtekeningen. De begeleiding duurde 1 dag. Daarbij is de aanleg van een sleuf voor bouw van vier heipalen begeleid. In de sleuf lag was al eerder een hoofdriool aangelegd. De werkzaamheden zijn volgens de vergunningsvoorschriften uitgevoerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2aj-e9jk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5cde-mh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69285
Provenance
Creator Goddijn, M.A.
Publisher Archeologisch Onderzoek Leiden BV
Contributor Archeologisch Onderzoek Leiden BV
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.182 LON, 52.016 LAT); Houten; Houten; Castellum Fietsbrug; Utrecht