Plangebied Jonkerspad 8 in Borculo, gemeente Berkelland Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoek – variant archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 6050

In opdracht van Autobedrijf Nijman heeft RAAP op 18 juli 2017 een proefsleuvenonderzoek – variant archeologische begeleiding uitgevoerd aan het Jonkerspad in Borculo. In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische resten.

Conform de verwachtingen op basis van het vooronderzoek is binnen het plangebied een nederzettingsterrein aangesneden. Hoewel een paalkuil aardewerk uit (vermoedelijk) de ijzertijd bevatte, kan niet met zekerheid gesteld worden dat alle aangetroffen sporen uit deze periode stammen. De greppels stammen vermoedelijk uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Ze staan vermoedelijk in verband met een verkaveling voorafgaand aan de aanleg van het plaggendek. Op basis van het uitgevoerde onderzoek stelt RAAP Archeologisch Advies dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats. De graafwerkzaamheden binnen het onderhavige onderzoeksgebied zijn gereed. Er staan geen verstorende activiteiten meer gepland. De archeologische resten die zich binnen het onderhavige onderzoeksgebied manifesteerden zijn gedocumenteerd en ex-situ veilig gesteld. Er worden dan ook geen vervolgonderzoek of restricties geadviseerd. Wel wordt geadviseerd in de zones die niet zijn onderzocht de dubbelbestemming Archeologie te handhaven, daar hier waarschijnlijk nog archeologische resten in goede fysieke kwaliteit aanwezig zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtd-3j8n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jt-ay6e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76668
Provenance
Creator Vosselman, J.
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; .dbf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage Jonkerspad 8; Borculo; Berkelland; Gelderland