Breda Seligkazerne noord Fellenoordstraat 93 (IVO-P en noodwaarneming)

In opdracht van De Rooi Pannen heeft team Erfgoed van de gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in november 2016 en een archeologische noodwaarneming in juli en augustus 2018 op een perceel aan de Fellenoordstraat 93 te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de aanpassing van de huidige bebouwing en de aanleg van een nieuw leidingtracé, waarbij bodemverstorende werkzaamheden plaatsvinden. Er zijn vier proefsleuven aangelegd conform het puttenplan in het Programma van Eisen voor het IVO-P. In alle vier de sleuven zijn lengteprofielen gedocumenteerd en zijn er aanvullend grondboringen gezet om de bodemopbouw in kaart te brengen. Tijdens de noodwaarneming zijn er verspreid over het kazerneterrein profielen gedocumenteerd in de leidingsleuven en is er gezocht met de metaaldetector in de stort van de sleuven. Tijdens het IVO-P en de noodwaarneming is in het vlak, de profielen en grondboringen een pakket van ruim twee meter aan ophogingslagen aangetroffen. De gedocumenteerde ophogingslagen zullen enerzijds dateren van de vroeg zeventiende eeuwse ophoging van de Gasthuisvelden, anderzijds zal er in het plangebied van de bouw tot aan de sloop van het bastion Holland vanaf 1682 tot en met 1874/75 grond zijn opgebracht en geroerd. In het zuiden van het plangebied, ter hoogte van het zeventiende eeuwse bastion Holland, zijn de resten van een kruitmagazijn aangetroffen. Er is een uitbraakspoor aanwezig en een restant van het metselwerk. Op historisch kaartmateriaal en de bestektekeningen voor de ontmanteling van het vestingwerk is de aangetroffen kazemat gedocumenteerd. In het noorden van het plangebied zijn in de ophogingslagen paalsporen, een kuil en karrensporen aangetroffen. De paalsporen en de kuil zijn niet nader te dateren dan in de nieuwe tijd. De karrensporen zijn mogelijk ontstaan tijdens de ophoging van het gebied of het betreft hier een oud loopniveau.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwh-pabk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wk-b1qs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:227158
Provenance
Creator De Jonge, LINA
Publisher Gemeente Breda
Contributor GEMEENTE BREDA
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; excel/xls; Archeolink/apr; application/x-cmdi+xml
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage Netherlands