De Groenmarkt. Archeologisch onderzoek tijdens de herinrichting van de Groenmarkt in Zutphen. ZAP 114

In de periode 2014-2016 zijn herinrichtingswerkzaamheden verricht op de Groenmarkt en in de Marspoortstraat. Deze werkzaamheden vonden plaats binnen het grotere geheel van het project Rivier in de Stad (RIDS). Andere ingrepen binnen dit project omvatten werkzaamheden aan de IJsselkade, de westzijde van de Hoven en in de Tichelbeeksewaard. Hoofddoelen van het project waren: het beter toegankelijk maken van deze gebieden voor recreatie en verkeer, het verlagen van het hoogwaterpeil van de IJssel en het verbeteren van het aangezicht van de genoemde straten en wijken. Voor de Groenmarkt en Marspoortstraat was vooral van belang om de ruimtelijke relatie en verbinding van de binnenstad met de rivier te verbeteren. Dit omvangrijke project wordt over meerdere jaren verdeeld uitgevoerd. Beginnend in 2014 is een aanvang gemaakt met de aanpassing in de Groenmarkt en de Marspoortstraat. Daarbij is de gehele ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen drastisch gerenoveerd. Medio 2015 vonden de werkzaamheden in de Marspoortstraat plaats. Bezien vanuit het oogpunt van de gemeentelijke financiën waren de Marspoortstraat en de Groenmarkt twee gescheiden projecten. Om die reden is er uiteindelijk voor gekozen om ook de resultaten van de onderzoeken in beide straten afzonderlijk te rapporteren. Het eerste deel is verschenen in 2015, het tweede deel ligt nu voor u. Omdat de twee projecten oorspronkelijk als één werden beschouwd, is er ook maar één Programma van Eisen (PvE) geschreven. Het merendeel van de vragen in dit PvE had betrekking op de werkzaamheden aan de Groenmarkt. In tegenstelling tot de Marspoortstraat ligt de Groenmarkt geheel binnen de middeleeuwse begrenzing van de stad. Daarnaast vonden er op de Groenmarkt veel meer verstoringen van het archeologisch bodemarchief plaats. Zo werd een groot deel van de riolering vervangen, werden twee diftarcontainers verplaatst en werden vijf nieuwe bomen geplant waarvoor vrij grote boomplantkuilen moesten worden aangelegd. Tot slot werd ook een groot deel van het kabel- en leidingwerk in de straat aangepast. Daar waar de werkzaamheden enige omvang bereikten en het ook civieltechnisch mogelijk was, is het archeologische onderzoekswerk ingestoken als een opgraving. Zo zijn ondermeer de plantkuilen en de diftarlocaties behandeld. Een groot deel van het oude gemeenteriool moest worden vervangen, veel meer zelfs dan was voorzien. De vraag was in hoeverre de aanleg van het 19e-eeuwse riool verstorend had gewerkt op het bodemarchief. In delen waar gerede twijfel bestond over de hoeveelheid en kwaliteit van de archeologische gegevens is daarom gekozen voor een archeologische begeleiding waarbij tijdens pauzes en overige “dode” momenten voor de aannemer inspecties werden uitgevoerd waarbij aangetroffen resten gedocumenteerd konden worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zpd-utrb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-p5pk-b4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:75806
Provenance
Creator Fermin, H.A.C.; Groothedde, M.; Kastelein, D.; Rijs, D.C.
Publisher Gemeente Zutphen, Team Archeologie
Contributor Gemeente Zutphen
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; Microsoft Excel; .TAB MapInfo
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities
Spatial Coverage (6.193W, 52.141S, 6.195E, 52.142N); Gemeente Zutphen; Zutphen; Groenmarkt; Gederland