Archeologische begeleiding zone 1 binnen drinkwaterleidingtracé Harderwijk-Speuld (gemeente Ermelo)

Op basis van het veldonderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied, dat bestaat uit dekzandafzettingen en/of smelwaterafzettingen, geen archeologisch relevante sporen of vondsten (meer) aanwezig zijn. Een (selectie)advies is niet aan de orde, omdat de betreffende waterleiding reeds is aangelegd en de begeleiding heeft plaatsgevonden onder protocol opgraven. Voor het plangebied is daarmee de cyclus van de archeologische monumentenzorg afgerond.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xf9-byrn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-uzvu-71
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70036
Provenance
Creator Tolsma, J.; Teekens, P.C.
Publisher Antea Group Archeologie
Contributor Antea Group Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.718 LON, 52.278 LAT); Ermelo; Speuld; Speuld; Gelderland