Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan Sluitgatweg 13 te Nagele, gemeente Noordoostpolder (Fl.)

In verband met de voorgenomen bouw van een loods aan Sluitgatweg 13 te Nagele is vergroting van het bouwblok noodzakelijk. Omdat de voorgenomen bouwplannen met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan is, conform de wet op de archeologische monumentenzorg en de richtlijn van gemeente Noordoostpolder, een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De heer De Zeeuw heeft de afdeling Archeologie van MUG Ingenieursbureau opdracht gegeven een archeologisch inventariserend veldonderzoek uit te voeren. De gemeentelijke archeologische beleidskaart dient als bureauonderzoek voor het veldwerk. De beleidskaart geeft aan dat het onderzoeksgebied in een zone ligt met een hoge archeologische waarde. Op het onderzoeksgebied van circa 1,2 ha zijn twintig boringen gezet. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat de top van het dekzand grotendeels intact is; juist hier zouden zich resten uit de steentijd kunnen bevinden. Daarom is na overleg met de heer De Zeeuw besloten om aanvullende megaboringen te zetten, waarbij de top van het dekzand is bemonsterd. Deze grondmonsters zijn binnen gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. De zeefresiduen zijn gescand op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals vuursteensplinters en houtskool. Op een groot deel van de onderzoekslocatie is de top van het pleistocene zand intact. In twee megaboringen is houtskool aanwezig. In boring 15 gaat het om één klein stukje terwijl het in boring 20 om meerdere stukken houtskool gaat. Op de boorpuntenkaart is aangegeven op welke diepte beneden maaiveld de top van het intacte pleistoceen aanwezig is. Ook is, rekening houdende met een veiligheidsmarge van 30cm, de maximale toelaatbare verstoringsdiepte beneden maaiveld aangegeven. Er wordt aanbevolen de bouwwerkzaamheden zo in te passen dat er geen bodemingrepen plaatsvinden dieper dan de maximaal toelaatbare verstoringsdiepte. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt een vervolgonderzoek aanbevolen dat bestaat uit een archeologisch proefsleufonderzoek (IVO-P). Hiervoor dient allereerst een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden waarin de werkzaamheden precies staan omschreven. Voor het overige deel van het onderzoeksgebied, waar de top van het pleistocene zandpakket reeds verstoord is, wordt geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Mochten er tijdens de grondwerkzaamheden alsnog archeologische sporen worden aangetroffen dan dient het bevoegd gezag, gemeente Noordoostpolder, hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xem-784v
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sc-l6a1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:180381
Provenance
Creator Roller, G.J. de
Publisher MUG Ingenieursbureau BV
Contributor MUG Ingenieursbureau BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.746 LON, 52.621 LAT); Sluitgatweg 13; Nagele; Gemeente Noordoostpolder; Flevoland