1,313,747 datasets found

Filter Results
 • Litle meland

  En hustomt(?) 25 m lang og 7,5 m bred, liggende ca. 29 m fra stranden. Mellom denne og tomten ligger en mindre, der er 13 m lang.
 • Gunnarsbro

  Spinnehjul av sort bergart. Glatt, uten ornering eller innskrifter. Litt buet på hver side. D ca 40mm, hullets d ca 10mm. Funnet av Mary-Ann Nedrejord, Tjersland, 4400...
 • Bergan øvre

  På en V-hellende bergflate: 43 skålgroper, en firehjulet vognfigur med to hester, to skipsfigurer med enkel kjølfure og en ikke-fallisk menneskefigur. Berget er grovkornet og...
 • Hestehagen

  Ved bekk i Ø-kanten av høydedrag: Rund haug. Bevokst med gress og løvtrær. Den er en klar naturdannelse. D 20m, h 2,5-3m.
 • Nuland

  C24134: Dolk av flint, ble funnet på dette sted av Severin T. Nuland under rydningsarbeide i en lyngbakke som vender mot S, ca 25m.o.h., rundt 0,3m under overflaten. Området er...
 • Revehaugen

  Mellom 2 knauser: Rundrøys, uklart markert og bevokst med gress og små lauvtrær. Lagt opp av stein, tvm 0,1-0,6m. I toppen to krater, begge 2m i diameter, det ene 0,5m, det...
 • Frydenlund

  På dette sted ble Flekkefjord Museums nr 366 pilspiss av flint funnet. Trekantformet. Grålig - hvit flint. L 85mm, br 40mm, t 5mm. Funnet av Andreas Kvinlaug mellom 1960 og...
 • Boger

  På et jorde på V-siden av Langen, 400m NØ for husene, fant sønnene på gården ca 1937-38 en steinøks med skaftfure, l 15-20cm. De kastet den i Langen.
 • Haga

  Steinalderboplass. Fjernet etter utgravning.
 • Foss øvre

  Ifølge Isak Foss fjernet hans far ved nydyrkning en haug her da Isak var gutt ( ca 1907). I bakken ca 5m nedenfor og S for toppen er det synlig en halvmåneformet voll som kan...
 • Kongsåsen

  Litteraturen anfører: "Heia vest for garden på hi sida Finså heiter Kongsåsen. Der ligg ein (små)konge hauglagd, sier sagnet." Ved ØK-reg ble området nøye gjennomsøkt. Ingen...
 • Pengehaugen

  I SV-hellingen av morenen: Rundaktig røys. Uklart markert. I N-lige halvdel står en svær furu. Rundt denne stikker enkelte store blokker i dagen. Inntil furuens Ø-side en...
 • Ilaug

  Ca 1975 fant Olaf Tangen ved potetopptaking innenfor det avmerkede området: Tverrøks av bergart. Noe skadet.
 • Hurumprosjektet - R29

  På en gresskledt grusbakke, mellom bergknauser ble det i 1 prøvestikk funnet: 4 flintstykker, massene ble vannsoldet. Aks.nr.89/200.
 • Sørvikneset

  Ansamling av bein fra fisk, samt litt trekull i ly av store steinblokker og under 8-10 cm tykk torv. Lita rognebusk tett i forkant. Ingen tegn på konstruert ildsted.
 • Røkenes

  Gammetuft, oval, ca. 6 x 5 m. Godt markert, gressbevokst. Veggvollens bredde 1-1,5 m, høyde 0,3-0,6 m, utgang i Ø. Se ØK-reg 1964, 199-625 X1.
 • Laberg

  Fornminne: Gravrøys, uklart markert, jordblandet rund røys, bygd av for det meste mindre bruddsein og rundkamp. Virker utkastet mot Ø, ellers urørt. Røysa er delvis overgrodd...
 • Storvatnet

  Gammetuft, meget godt markert, gress-, mose- og trebevokst. Deler av veggene fremdeles inntakte. Tufta er kvadratisk, 7 x 7 m. Veggenes bredde 1-1,5 m, høyeste vegghøyde 0,95 m,...
 • Gammeltunet

  Gårdshaug, rund, 30-40 m i diameter, svakt langstrakt formet med størst lengde Ø-V. Haugen er bare svakt markert, trolig endel utgravd i tidens løp. Her er svart kulturjord, men...
 • Steingardsberget

  Gravrøys, rund, 6 m i diameter, 1/4 m høy. Røysa ligger på toppen av knausen, ut mot sjøen. Mye stein er fjernet, men en god del igjen, deriblant et par større stein i midten....
You can also access this registry using the API (see API Docs).