Plangebied Storkstraat (kadastraal perceel 8845) te Veenendaal, gemeente Veenendaal; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Stichts Beheer heeft RAAP in oktober 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Storkstraat (kadastraal perceel 8845) te Veenendaal. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het plangebied is momenteel onbebouwd en heeft een oppervlakte van circa 1 ha (kadastraal perceel VND00, K, 8845). De plannen bestaan uit de nieuwbouw van een kantoorpand van circa 800 m2 (fase 1) en een bedrijfshal van circa 5.340 m2 (fase 2). De diepte van de voorgenomen graafwerkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de funderingen bedraagt maximaal circa 1-1,5 m –mv. Bureauonderzoek Op basis van het archeologisch bureauonderzoek bestond de volgende archeologische verwachting. In directe omgeving van het plangebied komen mogelijk gradiëntsituaties voor in de vorm van uitlopers van een dekzandrug of andere dekzandopduikingen nabij een lager gelegen dekzandvlakte. Indien het archeologisch niveau uit deze periode niet door recente of oudere ontgravingen was verstoord en sprake is van waarneembare bodemvorming, bestond voor archeologische vindplaatsen vanaf het paleolithicum een hoge archeologische verwachting voor de top van dekzandopduikingen met een goeddeels intact bodemprofiel. Voor lager gelegen (relatief natte) delen van het dekzandlandschap bestaat een lage archeologische verwachting. Op basis van historisch kaartmateriaal is het plangebied in de nieuwe tijd grotendeels onbebouwd is gebleven. De oudste op kaart aangegeven bebouwing is op een topografische kaart uit 1910 aanwezig. Hoewel bewoning tijdens de late middeleeuwen en nieuwe tijd niet volledig kan worden uitgesloten (aangezien voor de late middeleeuwen geen historisch kaartmateriaal beschikbaar is en het kaartmateriaal voorafgaand aan de 19e eeuw in het algemeen te weinig detailniveau laat zien), is de omgeving in de 16e eeuw ontgonnen en heeft het plangebied niet aan een ontginningsas gelegen. Op basis van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog worden in de omgeving van het plangebied loopgraven en geschutsposities verwacht. Deze structuren lijken zic h echter net buiten het plangebied te bevinden. Verkennend booronderzoek Voor het veen dat in een enkele boring boven lager gelegen dekzand is aangetroffen bestaat een lage archeologische verwachting. Het antropogeen gevormde, humeuze pakket dat zich aan of kort onder het maaiveld bevindt is waarschijnlijk grotendeels opgebracht als esdek, maar lijkt in ieder geval te zijn ontstaan door agrarische activiteiten. In het plangebied zijn geen vondstrijke archeologische (cultuur)lagen aangetroffen. Het ligt voor de hand dat de aangetroffen houtskoolfragmenten als gevolg van deze vormingsgeschiedenis in dit humeuze pakket terecht zijn gekomen. Op basis van de spreiding van deze fragmenten in het noordelijk deel van het plangebied, waar vanaf de vroege 20e eeuw bewoning plaatsvond, zijn de activiteiten waardoor het houtskool is ontstaan en in de bodem is gekomen zeer waarschijnlijk relatief recent van aard.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-286-w8ej
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ul-qujv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241801
Provenance
Creator Peeters, D (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.562 LON, 52.040 LAT); Netherlands