Inventariserend Veldonderzoek (opwaterfase), Harderwijk

In opdracht van Boskalis B.V. heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met DEEP B.V. een archeologisch inventariserend veldonderzoek (opwaterfase) uitgevoerd in het Veluwemeer en Wolderwijd nabij Harderwijk. Het onderzoek bestond uit een side scan sonar onderzoek binnen verschillende gebieden van in totaal ca 53 hectare.

Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn binnen en rondom de plangebieden vele waterplanten, sleepsporen en in totaal 44 side scan sonar contacten aangetroffen. Slechts 12 van deze 44 contacten liggen binnen de plangebieden, de overige contacten bevinden zich in de bufferzones rondom. Het merendeel van de sonarcontacten betreft zeer waarschijnlijk recente objecten die verloren of gedumpt zijn.

Aan één van de contacten is een archeologische verwachting toegekend. Dit betreft een langwerpig, licht gebogen object met een lengte van bijna 10 meter, dat uit het talud van de vaargeul steekt. Dit contact ligt echter ver (100 meter) buiten de plangebieden in een zone die niet verstoord gaat worden door de voorgenomen werkzaamheden.

Van de 44 sonarcontacten zijn 25 stuks geclassificeerd als mogelijke baggerobstakels. Slechts negen hiervan liggen binnen de plangebieden, de overige obstakels bevinden zich in de bufferzones rondom

Tijdens het onderhavige onderzoek is alleen het bodemoppervlak van het gebied in kaart gebracht. Het is mogelijk dat zich nog archeologische resten in het gebied bevinden die geheel begraven zijn. Daarbij konden delen van de plangebieden niet worden onderzocht omdat deze onbevaarbaar waren (te ondiep of geblokkeerd).

De plangebieden kunnen vanuit archeologisch oogpunt worden vrijgegeven voor de voorgenomen werkzaamheden, mits de uitvoering plaatsvindt onder passieve archeologische begeleiding. Dit houdt in dat als men tijdens de werkzaamheden stuit op objecten of voorwerpen waarvan vermoed wordt dat deze een archeologische waarde kunnen vertegenwoordigen een meldingsplicht conform de Monumentenwet geldt. Het is aan te bevelen deze meldingsplicht met verwijzing naar de herziene Monumentenwet 2007 op te nemen in het bestek en het uitvoeringsplan voor de geplande werkzaamheden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-223-zevs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8599-z2
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:28611
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:39552
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:39570
Related Identifier https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:39563
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67781
Provenance
Creator Muis, L.A.
Publisher Periplus Archeomare
Contributor Brenk, S. van den; Periplus Archeomare
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.612 LON, 52.357 LAT); Veluwemeer en Wolderwijd; Gemeente Harderwijk; Provincie Gelderland