Opgraving, variant archeologische begeleiding Uitbreiding Albert Heijn Brugstraat te Groningen (gemeente Groningen) Antea Group Archeologie 2021/185

AnteaGroup 437725.

Tussen 13 en 17 mei 2019 heeft Antea Group een archeologische begeleiding (variant opgraving) uitgevoerd aan de Brugstraat. De aanleiding voor het onderzoek was het voornemen om de Albert Heijn in de Brugstraat te Groningen uit te breiden.

Het plangebied is onderdeel van AMK-terrein 8789. Dit AMK-terrein beslaat de gehele historische binnenstad van Groningen. Het plangebied heeft een vastgestelde archeologische waarde en een hoge verwachting op archeologische resten voor meerdere perioden, met een nadruk op de late middeleeuwen-nieuwe tijd. Het plangebied ligt daarnaast in het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ (vastgesteld in 2016). In het bestemmingsplan valt het tracé in een gebied met een dubbelbestemming archeologie 1. Bodemwerkzaamheden met een omvang van niet meer dan 30 m2 en ondieper dan 0,3 m -mv. zijn vrijgesteld van archeologische onderzoek. Deze vrijstellingsgrenzen worden overschreden.

Het onderzoek betreft een vlakopgraving tot circa 1 m -mv. Het oppervlak van de werkput bedroeg circa 80 m2 . Alle aangetroffen sporen dateren uit de nieuwe tijd, de meeste van deze sporen zijn 18e /19e -eeuws en behoren bij een (van de) voorganger(s) van de huidige bebouwing uit 1880. De belangrijkste sporen betreffen twee waterkelders (S2 en S5) en een waterput (S4). Dergelijke kelders en waterputten zijn relatief veelvoorkomend in de binnenstedelijke 18e /19e - eeuwse context. De belangrijkste archeologische waarden die bij het onderzoek werden aangetroffen zijn de 18e - eeuwse bewoningsresten die bij een voorganger van de huidige bebouwing (uit 1880) moeten hebben gehoord.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de bodem in het grootste deel van het plangebied nog redelijk tot volledig intact is. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid dat er dieper dan de maximale ontgravingsdiepte (1,0m -mv) ook nog archeologische resten aanwezig zijn. Bij toekomstige bodemingrepen is de kans op het aantreffen van archeologie in dit gebied dan ook hoog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zds-7jmd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wf-5w8a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:261763
Provenance
Creator Bosgraaf, GERLINDE
Publisher Antea Group
Contributor Bosgraaf, GERLINDE; Gerlinde Bosgraaf (Antea Group)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; .csv; .jpg; .shp
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.561 LON, 53.216 LAT); Netherlands