Floraplein en Florapark, Haarlem. Gemeente Haarlem. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven. IDDS Archeologie rapport 2343.

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie van juni 2018 tot mei 2019 een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. Proefsleuven uitgevoerd aan het Floraplein en Florapark in Haarlem, gemeente Haarlem. Het veldonderzoek heeft aangetoond dat in het plangebied ingeblazen oude duin- en strandwalzandpakketten (Laagpakket van Zandvoort) voorkomen, afgewisseld door verschillende humeuze lagen. Het landschap van individuele duinen en dalen is in de verschillende gedocumenteerde profielen goed weergegeven. In het plangebied zijn twee humeuze lagen aangetroffen, S9008 en S9013 die als vegetatiehorizonten geïnterpreteerd zijn. De vegetatiehorizonten zijn alleen gevormd in de lager liggende gedeelten tussen de duinen terwijl de rest van de duinen bij tijd en wijle opnieuw verstoven. De humeuze lagen zijn dus ontstaan in laagtes tussen de duinen, daar waar het grondwater dicht onder het maaiveld voorkwam en waar dus planten konden groeien. Op basis van het waarderingsonderzoek van de grondmonsters die uit de twee vegetatiehorizonten zijn verzameld, blijkt dat de bomen die tussen de duinen konden groeien bestonden uit els (Alnus), eik (Quercus), hazelaar (Corylus) en den (Pinus). Ook is pollen gevonden van lintbloemige composieten (Asteraceae liguliflorae) en grassen (Poaceae). Tijdens het onderzoek zijn tien sporen aangetroffen. In de vegetatieniveaus zijn helaas geen akkersporen of andere sporen van menselijke activiteit aangetroffen. Alle sporen zijn te dateren in de Nieuwe Tijd. Ook het merendeel van de aangetroffen vondsten is te dateren in de Nieuwe Tijd. Twee fragmenten van handgevormd aardewerk zijn direct onder een van de vegetatieniveaus aangetroffen. Op basis van het baksel, de magering met potgruis en de lichte kleur van de scherven lijkt het aannemelijk om deze fragmenten in de IJzertijd – inheems Romeinse tijd te dateren. Uit het onderzoek is gebleken dat er binnen het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is. Het betreft de resten van twee muren uit de Nieuwe Tijd B die mogelijk bij de gebouwen die in de 17e en 18e eeuw aan de Hazepaterslaan stonden horen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgv-yq5e
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ub-0fn0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:193270
Provenance
Creator de Leon Subias, D (IDDS Archeologie)
Publisher IDDS Archeologie
Contributor de Leon Subias, D; drs D de Leon Subias (IDDS Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.627 LON, 52.372 LAT); Haarlem; Noord-Holland