2V Plangebied Transistorstraat te Almere Stad, gemeente Almere; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Platform.archi heeft RAAP in juni-september 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Transistorstraat te Almere Stad in de gemeente Almere. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van het PvE konden er twee potentiële archeologische niveaus voorkomen in het plangebied: in een podzolbodem in de top van het Dekzand, en een gerijpte top van de Oude Getijdenafzettingen. De top van het Dekzandniveau ligt in het plangebied circa 0,5 tot 1 m dieper dan werd verwacht: tussen 5,45 en 5,8 m –mv (8,18 en 8,68 m –NAP). Op diepere niveaus in het Dekzand zijn wel dunne vegetatiehorizonten waargenomen van enkele centimeters dik. Deze vegetatiehorizont is aanwezig vanaf 6,35 à 6,78 m –mv (9,08 à 9,95 m –NAP) en is circa 2 tot 5 cm dik. Mogelijk gaat het op die diepte om de top van Oud Dekzand of Kreftenheye. In de top van het dekzand is in boringen 1, 2 en 4 een A-horizont gevormd. Mogelijk gaat het om ofwel een slecht ontwikkelde bodem (vaaggrond) of een bodem in een natte context. De archeologische potentie van beide bodemtypes is laag. Voor de dunne vegetatiehorizonten op een dieper niveau in het Dekzand geldt een onbepaalde archeologische verwachting. Deze dunne bodems zullen gevormd zijn tijdens de periode paleolithicum waarin de trefkans voor archeologische vindplaatsen zeer laag is. Tussen de detritus-gyttja van het Flevomeer en het Basisveen is een pakket klei aangetroffen van Oude Getijdenafzettingen (Laagpakket van Wormer). De Oude Getijdenafzettingen zijn niet humeus of donker gekleurd. De Oude Getijdenafzettingen zijn plaatselijk gelaagd met humus -/detrituslagen en gaan abrupt tot erosief over in een mineraalarm Basisveen. Dit pakket Oude Getijdenafzettingen heeft een dikte van circa 17 à 73 cm, en is aangetroffen vanaf een diepte van 4,3 à 4,9 m –mv (7,09 à 7,52 m –NAP). De klei is over het algemeen ontkalkt en matig slap tot slap van consistentie, in één boring is de klei matig stevig. De Oude Getijdenafzettingen lijken daarmee over het algemeen niet gerijpt en is er geen aanwijzing voor een stevig oeverpakket met een archeologische potentie. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als afzettingen een laaggelegen waddenmilieu. Tijdens het veldonderzoek is in de top van het Dekzand geen potentieel archeologisch niveau uit de steentijd aangetroffen. Ook is de top van de Oude Getijdenafzettingen niet dusdanig dat bewoningsresten worden vermoed. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Vervolgonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek (fase 2) zoals deze beschreven is in het PvE, wordt daarom niet noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zn6-hhsy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qr-0sgu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242224
Provenance
Creator Wolzak, J.A. (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.176 LON, 52.345 LAT); Netherlands; Flevoland; Almere; Almere Stad; 2V Transistorstraat