Wemeldinge Herinrichting Wemeldinge-Noord Wemeldingen Herinrichting Wemeldinge-Noord, Gemeente Kapelle. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen

In opdracht van de gemeente Kapelle heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in januari-februari 2018 een Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor een plangebied in Wemeldinge Noord. De wijk kampt met wateroverlast. Om dit probleem te verhelpen zal het hemelwater afgekoppeld worden, de straten opnieuw ingericht worden en het enkele rioolstelsel vervangen worden door een gescheiden stelsel. De herinrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd in de Stormezandweg, Oosterscheldestraat, Walstraat, Zeestraat, Deltastraat en Snoodijkstraat.

Op basis van de beschikbare aardwetenschappelijke, archeologische en historische gegevens is in het archeologisch bureauonderzoek een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Het plangebied bevindt zich ter plaatse van de voormalige brede getijdenkreek tussen Wemeldinge, Kapelle en Yerseke. Daarmee konden uitsluitend vindplaatsen uit de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verwacht worden, op en in de top van afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Voor de Vroege en Late Middeleeuwen gold binnen het plangebied, gelet op de ligging ter plaatse van de kreekrug en de daarmee samenhangende gunstige bewoningscondities, maar buiten de bekende vindplaatsen/nederzettingen, een middelhoge verwachting. Voor de Nieuwe Tijd gold een lage verwachting vanwege het ontbreken van aanwijzingen in historische bronnen en oud kaartmateriaal voor de aanwezigheid van vindplaatsen. Tijdens het inventariserend veldonderzoek is het opgestelde verwachtingsmodel middels 21 verkennende boringen (tot maximaal 4,00 m –mv) verspreid binnen het plangebied getoetst. Daarbij zijn boringen waar mogelijk gezet ter plaatse van de straten waar de bestaande riolering zal worden vervangen om zo een beeld te krijgen van de verstoorde niveaus. De plaatsing van de boringen werd echter wel bemoeilijkt door de aanwezigheid van kabels en leidingen, waardoor ook buiten de straten in groenperken is geboord. Op basis van de resultaten van het booronderzoek is het verwachtingsmodel bevestigd en bijgesteld.

De boorresultaten laten zien dat de ondergrond binnen het plangebied wordt gedomineerd door beddingafzettingen van het Laagpakket van Walcheren, die afkomstig zijn van de hier gelegen voormalige getijdenkreek. In alle boringen zijn tot de maximale boordiepte de beddingafzettingen van de voormalige getijdenkreek aangetroffen. Bovenop dit niveau is in de boringen die buiten de straten in de groenvoorzieningen zijn geplaatst een heterogene menglaag met archeologische indicatoren uit de Nieuwe Tijd aangetroffen, die als cultuurlaag kan worden aangemerkt. Deze bevindt zich direct onder de bouwvoor, op 1,10 à 0,63 m +NAP (0,10 à 0,50 m -mv). Het betreft een oude akkerlaag die vermoedelijk bemest is met afval, als grondverbetering van de voedselarme zandgrond. De laag lijkt zich binnen het gehele plangebied, daar waar deze niet verstoord is, te bevinden. Bij eerdere booronderzoeken 300 tot 500 m zuidelijk van het plangebied, werd een vergelijkbare laag gevonden. Gelet op de aangetroffen indicatoren dateert deze uit de Nieuwe Tijd, mogelijk uit de Late Middeleeuwen.

Ter plaatse van de boringen die in de straten zijn gezet (boringen 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15, 16 en 18 t/m 21), zijn vanaf de verharding aan het maaiveld tot een diepte variërend tussen 0,50 en 0,85 m -mv verstoringen waargenomen, die het gevolg van de aanleg van de cunetten en de daaronder gelegen leidingensleuven. Ter plaatse van de bestaande riolering kon niet worden geboord, vanwege de aanwezigheid van deze en andere leidingen. Hier zullen de verstoringen door de aanleg van de riolering echter dieper zijn.

De middelhoge verwachting die op het niveau van het Laagpakket van Walcheren gold voor vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen, kan worden bijgesteld naar laag. Er zijn geen aanwijzingen voor vindplaatsen uit deze periode direct op de kreekafzettingen. Voor de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd geldt een lage verwachting. Hoewel de aangetroffen menglaag op de natuurlijke afzettingen, aangemerkt kan worden als cultuurlaag, zal deze het resultaat zijn van het landgebruik in het verleden, waarbij zandige top van de kreekafzettingen is bemest (o.a. met afval) voor grondverbetering.

Gelet op de ter plaatse van de straten reeds aanwezige verstoorde niveaus, 0,50 tot 0,85 m -mv, en ter plaatse van de huidige riolering diepere verstoringen, en tevens de uitsluitend nog lage verwachting op de aanwezigheid van vindplaatsen, wordt de kans klein geacht bij de graafwerkzaamheden voor de vervanging van de riolering vindplaatsen verstoord kunnen raken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xh2-dupk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k1-94y7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160152
Provenance
Creator Besuijen, G.P.A.
Publisher Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Contributor Zeeland; Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg; shx; dbf; csv; pdf; prj; shp
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (3.314 LON, 47.975 LAT); Zeeland; Kapelle; Wemeldinge; Stormezand, Oosterscheldestraat, Walstraat, Zeestraat, Deltastraat, Snoodijkstraat; 65H (kaartblad)