Slijk-Ewijk, De Danenberg

In de gemeente Overbetuwe, ten noordwesten van Nijmegen ligt een landschappelijk fraai gebied dat wordt begrensd door de Waaldijk aan de zuidzijde, de A15 aan de noordzijde, de Griftdijk aan de oostkant en landgoed Loenen/strandpark Slijk-Ewijk in het westen. 1 De kernen Oosterhout en Slijk-Ewijk maken onderdeel uit van dit gebied. Hier worden in de toekomst het ‘Park15’ en het landschap rondom de bestaande boerderij De Danenberg in samenhang ontwikkeld.

Naast de landschappelijke inpassing van ‘Park15’ en het vormen van ‘groen prikkeldraad’ biedt De Danenberg de omgeving van de kernen Oosterhout en Slijk-Ewijk, maar ook bijvoorbeeld de Waalsprong, een landschappelijke en recreatieve meerwaarde. Het plan sluit aan op landschapspark Loenen en vormt daarmee de ontbrekende schakel tussen deze projecten. Hierdoor ontstaat een landschapsstructuur die van betekenis is voor de gehele regio.

In totaal bestaat het plangebied uit drie deelgebieden. Dit zijn twee kleinere deelgebieden noordelijk gelegen van de Oosterhoutsestraat (A en B) en een groter deelgebied zuidelijk van de Oosterhoutsestraat (C).

Op basis van de geomorfologische en bodemkundige gegevens en vondstmeldingen en onderzoek in vergelijkbare geologische condities in de omgeving kan worden gesteld dat voor het grootste deel van deelgebied C (ten zuiden van de Oosterhoutsestraat) een lage verwachting geldt, uitgezonderd een deel in het westen van dit deelgebied. Hier bevindt zich de oude Middeleeuwse dorpskern van het dorp Slijk-Ewijk. Net ten noorden van deelgebied C bevindt zich een mogelijke vindplaats die dateert uit de IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Voor het noordelijke deel van deelgebied B (nabij de Nieuwedijk) geldt een hoge tot zeer hoge verwachting. Hier kan naar aanleiding van de tijdens de booronderzoeken vele aangetroffen archeologische indicatoren en het bekende Romeinse grafveld van uitgegaan worden dat zich hier resten bevinden uit de IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Men dient hier rekening te houden met de aanwezigheid van sporen en structuren van de volgende complextypen: nederzetting, infrastructuur graven, greppels, waterputten en afvalkuilen.

Voor de noord- en westgrens (circa 100 m langs de randen) van deelgebied A kan een hoge verwachting worden gesteld. Men dient hier rekening te houden met de aanwezigheid van sporen en structuren van de volgende complextypen: nederzetting, infrastructuur graven, greppels, waterputten en afvalkuilen uit de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen.

Resten van de Tweede Wereldoorlog zullen zich in het plangebied voornamelijk manifesteren in de vorm van losse vondsten en sporen in de vorm van schuttersputten en onderkomens. Er zijn op luchtfoto's diverse stellingen waargenomen. Mogelijk kunnen er ook resten van het gecrashte vliegtuig worden aangetroffen. Voor het aantreffen van resten van het vliegveld is de verwachting laag. Dit gezien het feit dat hier mogelijk gebruik is gemaakt van tenten en omdat er op deze locatie geen duidelijke bodemingrepen zichtbaar zijn op de luchtfoto’s. Onderzoek naar resten van de Tweede Wereldoorlog (locaties van waargenomen stellingen) kan deels gecombineerd worden met het geadviseerde proefsleuvenonderzoek (deelgebied A en noordelijk deel deelgebied B). Voor de overige locaties van stellingen wordt geadviseerd vervolgonderzoek uit te voeren indien hier geen gravend onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van het voorgestelde booronderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zp5-uceq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x40d-lb
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2bg-2krw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73608
Provenance
Creator Hordijk, G.; Osinga, M.
Publisher Greenhouse Advies bv
Contributor Greenhouse Advies bv
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.795 LON, 51.888 LAT); De Danenberg; Slijk-Ewijk; Overbetuwe; Gelderland