Hilversum, Vaartweg 51a (Gemeente Hilversum) Salisbury Archeologische rapporten 259

Het plangebied bevindt zich op het zuidelijk deel van de stuwwal van Hilversum. Het plangebied bevindt zich in het gedeelte van Hilversum dat pas na 1850 bebouwd is geraakt. Dat betekent dat het voor die tijd onderdeel was van de landbouwgronden die rond het centrum van Hilversum gelegen waren. De akkers rondom de bebouwde kern van het dorp (de engen) werden met plaggen bemest. De oude engen rondom het centrum werden vanaf ca. 1850 volledig volgebouwd. Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor de top van de pleistocene afzettingen (de Hilversumse stuwwal), en voor een eventueel aanwezig (restant van een) plaggendek. In de top van de pleistocene afzettingen kunnen resten worden aangetroffen vanaf het Midden-Paleolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied waarschijnlijk tot in de Nieuwe tijd als landbouwgrond in gebruik is geweest, een eventueel aanwezig plaggendek kan vondsten bevatten uit de Middeleeuwen t/m de Nieuwe tijd. De omvang van de mogelijk aanwezige archeologisch resten varieert sterk. Kampementen hebben over het algemeen een geringe omvang, terwijl nederzettingen vaak uit één of meerdere huizen bestaan. De archeologische verwachting dient te worden getoetst door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) in het deel van het plangebied waar ingrepen zullen plaatsvinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2am-tnw7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r7-v234
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156266
Provenance
Creator Soldaat, M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.168 LON, 52.222 LAT); Hilversum; Noord-Holland