N18 - Vindplaats 13-I (CVL)

Om de verkeersveiligheid te vergroten en overlast in de bebouwde kommen te verminderen, wordt de bestaande N18 aangepast en deels een nieuwe trace gerealiseerd. Een groot deel van de 27 mogelijke vindplaatsen is in 2012 middels een inventariserend veldonderzoek door middle van boringen en/of proefsleuven uitgevoerd. Voor een aantal vindplaatsen was echter geen toetredingsbestemming, deze zijn destijds niet onderzocht. Inmiddels is de betredingstoestemming alsnog geregeld voor vijf van de acht resterende terreinen, waaronder vindplaats 13-I en vindplaats 16.Vindplaats 13; In de werkputten 1,4 en 6 in het noordoostelijke deel van de onderzoekslocatie zijn greppels aangetroffen die verband houden met de circumvallatielinie rondom Groenlo. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied (werkputten 2, 3 en 5) zijn alleen grootschalige recente verstoringen aangetroffen. De aangetroffen greppels kunnen gereateerd worden aan de circumvallatielinie die in 1627 rondom Groenlo is opgeworpen en snel daarna weer is geslecht. Er is geen vondstmateriaal in de greppels zelf aangetroffen. De ligging van de liniegreppels komt niet geheel overeen met de verwachte locatie van de linie op basis van luchtfotografie (crop marks) en oude kaarten. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de redoute waarschijnlijk iets westelijker en enigzins gedraaid ten opzichte van de reconstructie verwacht, terwijl hij naar verwachting ook kleiner is. Uit bovenstaande waardering blijkt dat vindplaats 13-I als behoudenswaardig kan worden aangemerkt. Wel is het zuidelijke deel grotendeels verstoord. Er wordt een behoud in situ geadviseerd. Dit kan door een planaanpassing, bijvoorbeeld door het ophogen van dit deel van het trace.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xda-varf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-25-ysi2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:263386
Provenance
Creator Antea Group
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gelderland; Antea Group
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format afbeelding; .mdb; document; .doc; .pdf; .tif; .bmp; .dbf; .sbn; .sbx; .xml; .shp; .shx; .prj; .xls
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.630 LON, 52.060 LAT); Gelderland; Oost Gelre; Groenlo; Schietbaan N18 Vindplaats 13 I; 34G (kaartblad)