Plangebied Ossenwaard 2/3/5 te Cothen, gemeente Wijk Bij Duurstede; archeolo-gisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek Plangebied Ossenwaard 2/3/5 te Cothen, gemeente Wijk Bij Duurstede; archeolo-gisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek

In opdracht van de provincie Utrecht heeft RAAP op 16 september 2020 een archeologisch proefsleu-venonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘sanering verontreiniging Ossenwaard 2/3/5’ in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het ter-rein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaats. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven? Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied twee proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 40 m2. Vanwege het feit dat het plangebied zelf sterk verontreinigd is, zijn de sleuven buiten het plangebied geprojecteerd. Op basis van de resultaten in de proefsleuven diende te worden bepaald of in het plangebied zelf nog onderzoek noodzakelijk was. Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om twe sloten en drie kuilen. Deze dateren vermoedelijk allen uit de middeleeuwen of nieuwe tijd. Op basis van de waardering van de aangetroffen resten, waarbij is gekeken naar zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats, wordt geconcludeerd dat het gaat om een niet behoudens-waardige vindplaats. Het selectieadvies luidt: vrijgeven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zts-wadz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5n-kqq8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:313612
Provenance
Creator de Groot, R.W.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Utrecht; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf (application/pdf); xml bestand; jpg (image/jpeg); gml bestand (geography markup language, geodata); xml schema (xml schema definition)
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.300 LON, 51.997 LAT); Utrecht; Wijk bij Duurstede; Cothen; Ossenwaard 2/3/5; 39A (kaartblad)