Archeologisch vooronderzoek in het kader van de herinrichting van het plangebied Planta aan de Utrechtseweg 127 in De Bilt, gemeente De Bilt.

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd binnen een plangebied aan de Utrechtseweg 127 in de Bilt, gemeente De Bilt (kaart 1, afbeelding 1). Een aantal losse opstallen worden vervangen tot 1 modern pand. Aan de voorzijde van het perceel, tegen de Utrechtseweg aan, ligt een zone waarvan het bestemmingsplan aangeeft dat er een hoge archelogische verwachting is. Voor de ontwikkeling worden parkeerplaatsen en overige verharding verplaatst. De meeste gronden zijn daar ook reeds verhard en de ingrepen gaan niet dieper dan 30 cm onder maaiveld. Daarnaast wordt voor de laad-/loskuil, fundering en de verbreding/verlenging van 2 watergangen wel dieper dan 30 cm onder maaiveld gewerkt. Dit is weergegeven in de bij de aanvraag geleverde tekening (afbeelding 2). Het totale oppervlakte van de geplande werkzaamheden is ca. 8530 m2.

Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan zijn) van archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden. Hiertoe is eerst een bureauonderzoek verricht, waarbij voor het plangebied een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. Vervolgens is een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd, op basis waarvan een advies is geformuleerd in het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002 Bureauonderzoek en 4003 Inventariserend Veldonderzoek.

Tijdens het bureauonderzoek is geconstateerd dat op basis van de landschappelijke ligging binnen het plangebied sprake is van een hoge archeologische verwachting voor sporen en resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Deze verwachting hangt echter sterk samen met de conserverende werking van de gekarteerde enkeerdgrond op de bodemkaart. De resten en sporen worden verwacht in de top van het dekzand onder deze enkeerdgrond. Vanwege de hoge verwachting is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van inventariserende boringen.

Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 8 verkennende boringen uitgevoerd. Deze boringen gaven een duidelijk beeld van grootschalige verstoringen door het gebruik van het plangebied als boomkwekerij. Hierbij is de ondergrond verstoord geraakt door het herhaaldelijk planten en verwijderen van bomen. Eventuele archeologische waarden zullen hierbij verloren zijn gegaan.

Advies Het plangebied had op basis van het bureauonderzoek een hoge archeologische verwachting voor sporen en resten daterend vanaf het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen. Dit niveau zou voorkomen onder de enkeerdgrond. In de enkeerdgrond konden nog resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd worden verwacht. Tijdens het booronderzoek is echter geconstateerd dat er binnen het plangebied grootschalige verstoringen hebben plaatsgevonden in de moderne en recente tijden. Daarmee komen de resultaten overeen met de aanduiding op de bodemkaart. Hierbij zullen alle eventuele archeologische waarden verloren zijn gegaan. De archeologische verwachting kan daarom worden bijgesteld naar laag. Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert bijgevolg geen vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Het bevoegd gezag, de gemeente de Bilt, dient eerst over het advies in dit rapport een besluit te nemen. Wanneer het bevoegd gezag besluit dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en het plangebied wordt vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente de Bilt, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Naschrift Op 29 november 2022 heeft het Bevoegd gezag, E. Mietes, per mail aangegeven het eens te zijn met de conclusie en advies. Na de verwerking van een paar kleine opmerkingen is deze definitieve versie opgemaakt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/AR/IURFTF
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6230eee9-2267-456e-9531-1707bd5e198d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:271502
Provenance
Creator Beukelaar - Van Gulik, T.; Puijenbroek, van, FPJ
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities