Inventariserend Veldonderzoek – Proefsleuven (IVO-P) Brouwersmolenweg 390, Ugchelen Brouwersmolenweg 390, Ugchelen

In opdracht van Lodewijck Groep heeft Lycens BV een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd voor het plangebied Brouwersmolenweg 390 te Ugchelen. Ten behoeve van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zijn reeds diverse archeologische vooronderzoeken uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat binnen onderhavig plangebied mogelijk een archeologische vindplaats aanwezig is. Hierop heeft de gemeente Apeldoorn besloten dat een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek plaats dient te vinden.

Tijdens het veldonderzoek zijn 4 proefsleuven aangelegd, waarbij vlaksgewijs werd verdiept tot het archeologisch relevante niveau. Het veldonderzoek heeft een beperkte hoeveelheid sporen en weinig vondsten opgeleverd, die voornamelijk te relateren zijn aan de huidige bebouwing binnen het plangebied. De fysieke kwaliteit van de archeologische resten is matig. Aan de hand van de waarderingscriteria zoals deze zijn geformuleerd in de KNA (VS06 en bijlage IV: Waarderen van vindplaatsen) kan de vindplaats als niet-behoudenswaardig worden aangemerkt. Lycens adviseert dan ook vrijgave.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcf-8wns
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ah-m2m8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242182
Provenance
Creator Hullegie, A.G.J. (Lycens B.V.)
Publisher Lycens B.V.
Contributor Hullegie, A.G.J.; MA A.G.J. Hullegie (Lycens B.V.)
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.928 LON, 52.186 LAT); Brouwersmolenweg 390; Ugchelen; Apeldoorn; Gelderland