Plangebied herinrichting Kapoeniestraat en Gruitpoort, gemeente Doetinchem Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en inventariserend veldonderzoek proefsleuven RAAP-rapport 3254

In opdracht van de gemeente Doetinchem heeft RAAP een archeologische begeleiding en een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de herinrichting van de Kapoeniestraat en de Grutpoort in de gemeente Doetinchem.

De werkzaamheden bestonden uit onder meer het plaatsen van een IT-riool, het herplaatsen van vijf afvalcontainers, de herstructurering van het wegenpatroon en parkeerplaatsen, het aanleggen van groenvakken en wallen, verplaatsen van openbare verlichting en verkeersborden. Mede in het kader van de herinrichtingsplannen is een proefsleuf gegraven om de ligging van de gracht(en), wal en stadsmuur te bepalen en daarmee de verdedigingswerken van Doetinchem beter in kaart te brengen. Voor de overige grondwerkzaamheden werd een archeologische begeleiding uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn aangetroffen: muurresten, lagen, paalsporen en een vloerniveau van voormalige muurhuizen die langs de (resten van de) stadsmuur hebben gestaan. Een deel van de stadsmuur zelf is mogelijk ook aangetroffen. Tenslotte zijn resten van de binnengracht en de stadswal aangetroffen. Onder dikke pakketten van stadsophoging en de stadswal zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een agrarisch ophogingspakket van het pre-stedelijke Doetinchem.

Tijdens het archeologisch onderzoek zijn 82 vondsten gedaan. Het merendeel bestond uit keramisch materiaal als gebruiksaardewerk, bouwmateriaal en enkele kralen. Daarnaast is een kleine hoeveelheid glazen of natuurstenen vondsten geborgen. Het aardewerk dateert vooral uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Het oudste materiaal dateert uit de Late Middeleeuwen of het begin van de Nieuwe tijd en is afkomstig uit de onderste fase van het de stadswal.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2b3-hb9v
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mw-7thm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76351
Provenance
Creator Pronk, E.
Publisher RAAP
Contributor Schabbink, M.; RAAP
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; access / mdb; mapinfo / tab
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.286 LON, 51.966 LAT); Kapoeniestraat; De Grutpoort; Doetinchem; Gemeente Doetinchem; Gelderland