Leefsitatie van werken en niet werkenden - LWW 2007

Onderzoek naar de leefsituatie werkenden, werklozen, arbeidsongeschikten of armen. De doelpopulatie van het LWW bestaat traditioneel uit drie groepen: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. In het LWW 2007 wordt een vierde groep onderscheiden, te weten personen van wie het huishoudinkomen in 2004 onder de lage inkomensgrens lag, ten behoeve van het onderzoek naar beëindiging of bestendiging van armoede (OBBA).De doelpopulatie van het LWW bestaat voor de groepen werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten uit personen in de leeftijd van 18 tot en met 64 jaar. Personen verblijvend in inrichtingen en tehuizen worden niet geënquêteerd voor het LWW.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6q-6sc3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4hgv-fi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51528
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format SPSS; Adobe
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland