Oss Kantsingel Oss, Kantsingel

Tijdens onderhavig proefsleuvenonderzoek aan de Kantsingel te Oss zijn vier sleuven aangelegd. De verwachting was dat resten van een of mogelijk twee landweren uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zouden worden aangetroffen. Landweren komen in de omgeving meer voor en de verwachting voor dit perceel was gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek ten zuiden van het plangebied en op de direct aangrenzende percelen ten (noord)westen van het plangebied. In de proefsleuven zijn meerdere greppels, paalsporen en kuilen aangetroffen, alsmede karrensporen en een sloot. Vondstmateriaal was slechts zeer beperkt aanwezig en dateert in de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd. De karrensporen en naastgelegen sloot zijn in het uiterste oosten van het plangebied waargenomen, direct ten westen van en parallel aan de huidige Kantsingel. Dit pad is ook zichtbaar op historisch kaartmateriaal en kan als voorganger van de Kantsingel worden gezien. Aanwijzingen voor een landweer aan de oostzijde zijn binnen het plangebied niet overtuigend waargenomen, wat overigens niet betekent dat er geen landweer aanwezig is. Mogelijk liggen resten ervan onder de huidige Kantsingel. Tijdens een opgraving van het nieuwe wegcunet en de rotonde direct ten (noord)westen van het huidige plangebied zijn een greppel met parallelle palenrij aangemerkt als landweer. Deze sporen zijn ook opgezocht in twee van de nu aangelegde proefsleuven, waarbij bleek dat de palen jonger zijn dan de greppel. Bovendien is een enkele greppel met palenrij niet voldoende om te kunnen spreken van een landweer, zeker als een vergelijking wordt gemaakt met bekende landweren, waarbij over het algemeen sprake is van meerdere greppels, paal- en/of struikelkuilen en een wal. De greppel en de palenrij kunnen mogelijk als landweer worden aangemerkt als vier vlak naast elkaar gelegen greppels met dezelfde oriëntatie erbij worden betrokken. Het is dan wel een beduidend breder of substantiëler geheel dan in eerste instantie werd vermoed. De aanname dat binnen het plangebied een of meerdere landweren aanwezig zijn kan op basis van onderhavig sleuvenonderzoek worden aangepast: de landweer aan de oostzijde is niet binnen het plangebied aanwezig, terwijl de mogelijke landweer in het westen niet overtuigend kan worden aangetoond.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzs-jrsk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8d-rfe9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:256988
Provenance
Creator Jezeer, W.
Publisher ADC
Contributor Noord-Brabant; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; mapinfo tab; xls; pdf; shapefile; ms word document 2003; ms access 2003
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.545 LON, 51.758 LAT); Noord-Brabant; Oss; Oss; Kantsingel; 45D (kaartblad)