IVO-p Sittard-Sanderbout

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en ZO Wonen heeft Archol BV een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Sanderbout. Aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw binnen het onderzoeksgebied. Op grond van de resultaten van het bureauonderzoek is door de gemeente besloten om het plangebied nader te laten onderzoeken middels proefsleuven. Er werd verwacht dat de bodem hier niet tot weinig verstoord zou zijn. Bij de aanleg van de eerste proefsleuf bleek dat de bodem zwaar verstoord was. Daarom is besloten om zes proefputten te graven. In de eerste vijf werkputten bleek de bodem zwaar verstoord te zijn. Lokaal tot meer dan 2,00 m -mv. Alleen in het oostelijke deel van werkput 6 werd de reguliere bodemopbouw voor de Limburgse löss aangetroffen. Vanaf hier werd wederom een verstoorde bodem aangetroffen. Ook in het oostelijke deel van het plangebied werden geen archeologische resten aangetroffen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de bodem afgetopt is. Hierbij zijn eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen. Wegens de grote verstoringsgraad en de afwezigheid van archeologische resten is geadviseerd om het terrein vrij te geven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xmx-9zqb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ha-1p43
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:111483
Provenance
Creator van Wijk, I.M.; S. Baas
Publisher Archeologisch Onderzoek Leiden BV
Contributor Baas, S. H.; Archeologisch Onderzoek Leiden BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format kommagescheiden bestand; JPEG; GIS (geo)grafische gegevens; GIS koppelgegevens; GIS bestand; GIS attribuut gegevens; Adobe PDF
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.849 LON, 50.989 LAT); Limburg; Sittard-Geleen; Sittard; Sanderbout Veestraat; 69B (kaartblad)