Archeologisch verkennend booronderzoek voor de atletiekbaan op Sportpark De Lok, gemeente Tiel Zuidnederlandse Archeologische Notities 560

Atletiekvereniging Astylos is voornemens hun terrein op het Sportpark De Lok aan de Predikbroedersweg 10, gemeente Tiel, te renoveren. Naast het weer in goede staat brengen van voorzieningen, liggen er plannen voor de aanleg van een kunstgrasbaan en het verder egaliseren van het terrein. Deze grondwerken zouden een bedreiging kunnen vormen voor eventueel aanwezige archeologische waarden. Het plangebied ligt op de stroomgordel van de Linge. De Linge was actief van 190 voor Chr. totdat deze werd afgedamd tussen 1259 en 1304 na Chr. De afzettingen van de stroomgordel van Bommel liggen direct aan het maaiveld of slechts afgedekt door een dunne laag afzettingen van de Waal. Op de afzettingen van de Linge kunnen resten verwacht worden uit de periode vanaf de Romeinse tijd, maar vooral vanaf de Vroege Middeleeuwen. Bekend is dat de atletiekbaan zich bevindt op de plaats waar in 1403 het klooster van Westroijen werd gesticht. De kern van dit klooster werd gevormd door een eerder gesticht tufstenen parochiekerkje. Opgravingen in de jaren ’70 door de toenmalige ROB hebben laten zien dat het materiaal en de sporen teruggaan tot rond het jaar 1000 na Chr. De archeologische verwachting voor het terrein is daarom hoog. De hoge archeologische verwachting kan op basis van de boringen worden onderschreven. In de zuidelijke helft van het plangebied, ten zuiden van de historische sloot zijn indicatoren aangetroffen die wijzen op bewoning in het gebied voor de aanleg van de Lingedijk en afdamming van de rivier. Voor en nadat de Linge was beteugeld tussen ca. 1250 en 1304 na Chr. heeft ophoging plaatsgevonden in het zuidelijk deel van het terrein, maar mogelijk ook in de noordeljike helft. De in 1974 aangetroffen sporen en muurresten zijn ingegraven in deze ophogingen en zullen dus al voor de oprichting van het klooster moeten zijn opgeworpen. Het noordelijk deel van het terrein moet verder voor 1966 zijn opgehoogd met zeker een halve meter baksteen, kool en glashoudende grond. Na de aanleg van de atletiekbaan is over het terrein nog eens ca. 10 cm zand aangebracht. Van een bouwvoor is op het voormalig kloosterterrein geen sprake meer en de huidige verstoringsdiepte tot het hoogste voorkomen van muurwerk is 10 cm –mv. Voor de huidige plannen betekent dit in alle gevallen dat ze een bedreiging vormen voor de aanwezige archeologie. Vervolgonderzoek wordt dan ook noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdm-j5rj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ox-oqhc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:80154
Provenance
Creator Boreel, G.L.
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.432 LON, 51.895 LAT); Sportpark De Lok; Westeroijen; Gemeente Tiel; Gelderland