Verbreding van de provinciale weg N345. Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen, gemeente Apeldoorn

Momenteel bereidt de gemeente Apeldoorn de verbreding voor van een gedeelte van de provinciale weg N345 tussen Apeldoorn en Zutphen. In aansluiting op een reeds eerder verbreed stuk zal de weg over een lengte van ca. 400 m worden verbreed tussen de coördinaten 198.805-468.820 en 199.120-468.580. In opdracht van de gemeente heeft ACVU-HBS in maart 2010 een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen uitgevoerd. Het Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen heeft laten zien dat het grootste deel van het plangebied tot in de C-horizont verstoord is. Binnen kleine ´eilandjes´ van onverstoorde en verspreid liggende delen zijn enkele bewerkte fragmenten vuursteen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats uit een van de steentijden of Late Prehistorie. De vindplaats is echter vrijwel volledig verstoord. Hierdoor wordt een lage waardering toegekend. De vindplaats is daarmee niet behoudenswaardig. Geadviseerd wordt geen archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren en het plangebied verder vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmq-ppjy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v3-9lun
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77174
Provenance
Creator Boreel, G.L.
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.030 LON, 52.205 LAT); Zutphensestraat; gemeente Apeldoorn; Gelderland