Plangebied Wilddreef 2 (‘de Driemaster’) te Leiderdorp, gemeente Leiderdorp; archeologisch Plangebied Wilddreef 2 (‘de Driemaster’) te Leiderdorp, gemeente Leiderdorp; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en boringen

In opdracht van Gemeente Leiderdorp heeft RAAP een inventariserend veldonderzoek (waarderende en karterende fase) in de vorm van proefsleuven en boringen uitgevoerd in verband met de plannen voor nieuwbouw op twee locaties in de gemeente Leiderdorp. Bij het onderzoek is waargenomen dat de bodemopbouw bestaat uit een opeenvolging van komafzettingen, gescheiden door laklagen. Bovenin de komafzettingen is lokaal (buiten de contour van de voormalige school op locatie de Driemaster) sprake van een cultuurlaag uit de 17e eeuw. Op locatie Philadelphia is deze niet aanwezig. De cultuurlaag kan wellicht worden gerelateerd aan de voormalige boerderij die op basis van het vooronderzoek in het plangebied werd verwacht. Opvallend genoeg is deze, in tegensteling tot wat in de rapportage van het vooronderzoek staat beschreven, op historische kaarten niet aangegeven, maar staan ter plaatse van het plangebied alleen agrarische percelen met sloten afgebeeld. Het wekt dan ook geen verbazing dat van de boerderij zelf geen sporen zijn aangetroffen. Andere archeologische sporen werden evenmin aangetroffen.|In opdracht van Gemeente Leiderdorp heeft RAAP een inventariserend veldonderzoek (waarderende en karterende fase) in de vorm van proefsleuven en boringen uitgevoerd in verband met de plannen voor nieuwbouw op twee locaties in de gemeente Leiderdorp. Bij het onderzoek is waargenomen dat de bodemopbouw bestaat uit een opeenvolging van komafzettingen, gescheiden door laklagen. Bovenin de komafzettingen is lokaal (buiten de contour van de voormalige school op locatie de Driemaster) sprake van een cultuurlaag uit de 17e eeuw. Op locatie Philadelphia is deze niet aanwezig. De cultuurlaag kan wellicht worden gerelateerd aan de voormalige boerderij die op basis van het vooronderzoek in het plangebied werd verwacht. Opvallend genoeg is deze, in tegensteling tot wat in de rapportage van het vooronderzoek staat beschreven, op historische kaarten niet aangegeven, maar staan ter plaatse van het plangebied alleen agrarische percelen met sloten afgebeeld. Het wekt dan ook geen verbazing dat van de boerderij zelf geen sporen zijn aangetroffen. Andere archeologische sporen werden evenmin aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-274-w2g6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-og-mnya
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248227
Provenance
Creator RAAP Archeologisch Adviesbureau, RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuid-Holland; RAAP Archeologisch Adviesbureau, RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format lddr2 database; excel xml; geography markup language; pdf portable document format; jpg/jpeg file
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.528 LON, 52.163 LAT); Zuid-Holland; Leiderdorp; Leiderdorp; Wilddreef 2; 30F (kaartblad)