Plangebied Oud Bussummerweg naast 44 te Huizen, gemeente Huizen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Voorma en Walch Makelaars heeft RAAP in november-december 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd voor het plangebied Oud Bussummerweg naast 44 te Huizen in de gemeente Huizen. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Op basis van het bureauonderzoek werd een natuurlijke ondergrond van sandr -afzettingen verwacht, met een zwarte enkeerdgrond. In het geval van het aantreffen van een dergelijke enkeerdgrond gold een hoge verwachting voor de periode paleolithicum t/m vroege middeleeuwen in de afgedekte podzolbodem, en een hoge verwachting voor de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd in het esdek. Op basis van het booronderzoek blijkt de ondergrond te bestaan uit sandr -afzettingen, en is daar een podzol in gevormd. Deze podzolbodem is aangetroffen in de oostelijke hoek van het plangebied, en is niet afgedekt door een esdek. Er is dan ook geen sprake van een zwarte enkeerdgrond, eerder een vorm van een moderpodzolbodem met een A-B-BC-C-profiel. Voor een dergelijke podzolbodem geldt nog steeds een hoge verwachting voor de periode paleolithicum t/m nieuwe tijd. In de rest van het plangebied is een vergraven pakket aangetroffen op een natuurlijke C-horizont. Gezien de ondiepe ligging van de podzol in boring 4, kan worden aangenomen dat de rest van het plangebied tot diep in de C-horizont is vergraven. Voor dit deel kan de hoge verwachting naar beneden toe worden bijgesteld naar laag, omdat de verstoring tot in de C-horizont reikt. Het bureau- en booronderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van het plangebied is verstoord tot in de C-horizont. In het oostelijke deel van het plangebied is een intacte bodemopbouw aanwezig. Ter plaatse van het geplande bouwvlak in het centrum van het plangebied wordt de kans klein geacht dat er archeologische resten worden verstoord. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Daarom wordt geadviseerd om geen graafwerkzaamheden uit te voeren in het oostelijke deel van het plangebied. In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xm5-4677
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6r-pdw8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248355
Provenance
Creator Wolzak, J.A.
Publisher RAAP Archeologisch Advies BV
Contributor RAAP Archeologisch Advies BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.201 LON, 52.284 LAT); Netherlands; Huizen; Gemeente Huizen; Oud Bussummerweg naast nummer 44