De archeologie van de Brabantse akkers - Veldhoven-Zilverakkers. Een inheems-Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven). Definitief archeologisch onderzoek in plangebied Zilverakkers. Veldhoven - Zilverakkers

In Veldhoven West / Oerle-Zuid, binnen het plangebied Zilverackers is een breed archeologisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleufonderzoek, een definitieve opgraving van een inheems Romeinse nederzetting en een akkerdekonderzoek gericht op het agrarische landschap.

Het gaat om onderzoek dat in twee publicaties is uitgewerkt. In het rapport "Veldhoven-Zilverakkers.Een inheems-Romeinse nederzetting in Oerle-Zuid (gemeente Veldhoven)" worden van de eerste twee onderzoeken in Veldhoven-West verslag gedaan; het derde onderzoek, naar het cultuurlandschap, is apart gepubliceerd in de thematische bundel ‘De archeologie van de Brabantse akkers. Toegelicht aan de hand van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in Veldhoven’ van Theuws/ Van der Heiden/ Verspay (2011).

De aanleiding voor het archeologische onderzoek in Veldhoven-West, fase 1, Zuid-Oerle is de op stapel staande verwezenlijking van grootschalige nieuwbouwplannen. Deze planontwikkeling komt voort uit de woningbouw-taak van de gemeente Veldhoven in de regio Zuidoost-Brabant en zal gefaseerd uitgevoerd worden. Er wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van het gehele woningbouwtraject tot 2030. In de planontwikkeling is een divers woningbouwprogramma opgenomen, evenals ruimte voor groen, recreatieterreinen, een grote ontsluitingsroute en voorzieningen als een brede school en zorgsteunpunten. Het is de bedoeling dat de nieuwbouwwijken ingebed worden in het Kempische landschap. Cultuurlandschappelijke en natuurlijke kenmerken en waarden dienen als basis voor het ontwerp, en het in kaart brengen van de archeologische waarden is dan ook essentieel om de cultuurhistorische waarden volwaardig te betrekken in de ruimtelijke ordening en de bijbehorende ontwerpen. Daarnaast zullen grondwerkzaamheden ten behoeve van woningbouw met bijbehorende infrastructuur het archeologische bodemarchief op diverse plaatsen aantasten. Om te voorkomen dat dit archeologische bodemarchief ongezien verloren gaat, en tevens om de cultuurlandschappelijke en natuurlijke kenmerken in hun historische context te kunnen beschouwen, worden alle bouwwerkzaamheden voorafgegaan door diverse archeologische onderzoeken. Het archeologisch onderzoek in Veldhoven-West, fase 1, Zuid-Oerle, kortweg Zuid-Oerle, is slechts de start van alle archeologische onderzoeken die in het kader van deze planontwikkeling uitgevoerd zullen worden, en Zuid-Oerle is slechts een klein deel (circa 36 hectare) van het gehele planontwikkelingsgebied (circa 400 hectare) dat de komende jaren onderhanden genomen wordt. Vanaf januari 2008 is door het AAC/Projectenbureau van de Universiteit van Amsterdam verspreid over een periode van ruim 2,5 jaar veldonderzoek verricht in Zuid-Oerle: van januari tot en met maart 2008 is een proef-sleuvenonderzoek uitgevoerd in het 36 hectare grote deelplangebied Veldhoven-West-Zuid-Oerle. In aansluiting daarop is tijdens de zomermaanden van 2008 in het noordwesten van dit deelplangebied gestart met de opgraving van een kleine twee hectare van een Romeinse nederzetting. Dit onderzoek is voortgezet in april en juni 2009 en ten slotte in juni 2010. Daarnaast is in de zomermaanden van 2008 verspreid over het deelplangebied archeologisch landschapsonderzoek verricht, met name door middel van een intensief, en deels experimenteel, onderzoek van een plaggendek op de Kerkakkers van Zuid-Oerle.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zm4-yf62
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u3ca-3v
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-myt-6e6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53064
Provenance
Creator Theuws, F. (Amsterdams Archeologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam); Heiden, M van der (Diachron UvA bv); Verspay, J.P.W. (Diachron UvA bv); Hissel, M. (Amsterdams Archeologisch Centrum); Seijnen, M. (Amsterdams Archeologisch Centrum); Steege, B. ter (Amsterdams Archeologisch Centrum)
Publisher Universiteit van Amsterdam Diachron UvA bv
Contributor Universiteit van Amsterdam; Diachron UvA bv; Lange, S.; Troostheide, K.; Hendriks, J.; Kooistra, M.J.; Hoss, S.; Wallinga, J.; Versendaal, A.J.; Johns, C.A.; Poznan Radiocarbon Laboratory; Fischer, A.; Daalen, S.; Slopsma, J.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; excel / xls en xlsx; access / accb; mapinfo / tab; adobe illustrator / ai; image / bmp; image / emf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.370 LON, 51.419 LAT); 51D; Veldhoven-West - Oerle Zuid; Kerkakkers; Gemeente Veldhoven; Noord-Brabant