Plangebied Hoogzandweg 16 in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

In opdracht van Van Dijke OG heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in februari 2015 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Hoogzandweg 16 in de gemeente Ridderkerk. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Het onderzoek is nodig in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning, aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische resten bij toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.

Op basis van het veldonderzoek worden binnen 5,0 m -Mv geen vindplaatsen uit het Neolithicum en de periode Romeinse tijd t/m Late Middeleeuwen A of Late Middeleeuwen B verwacht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3a-hrad
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ve-pf33
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78323
Provenance
Creator Warning, S. (Raap Archeologisch Adviesbureau B.V)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .doc; .xls
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.577W, 51.862S, 4.580E, 51.863N); Hoogzandweg 16; Ridderkerk; Gemeente Ridderkerk; Zuid-Holland