Leytsehof, gemeente Leidschendam-Voorburg, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek

RAAP heeft van 29 mei 2016 tot en met 10 mei 2016 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project ?Leytsehof? in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied drie proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 325 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van 2% van het totale plangebied. Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om hetkanaal van Corbulo en aanwijzingen voor een nederzetting uit de midden tot laat Romeinse tijd aan de noordzijde van het kanaal. Er lijkt ook spraek te zijn van een landbouwactiviteiten voor de aanleg van het kanaal getuigen een oude akkerlaag in de top van het oude duinzand ten zuiden van het kanaal.

Aard van de vindplaats : kanaal Diepteligging : 0,5 ? 2,25 m ?NAP (de top bevindt zich circa 0,8 ? 1,0 m -Mv) Datering : 50 ? 150 (?) na Chr.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpt-c6gm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k6-ya1q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:158395
Provenance
Creator Jansen, B.; Laan, E. van der; Rooij, T. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .rtf; .docx; .xlsx; .jpg
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.396 LON, 52.084 LAT); Netherlands