Plangebied Oudeweg te Haarlem, gemeente Haarlem; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek

In opdracht van Ontwikkel Unie heeft RAAP in november en december 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Oudeweg te Haarlem in de gemeente Haarlem. Het onderzoek vond plaats in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende uitspraken worden gedaan:  Het oppervlak uit de steentijd bevindt zich op meer dan 12 tot 15 m –NAP. Er is onvoldoende informatie voor handen over de aan- of afwezigheid van gradiëntzones. Er geldt dan ook een niet nader gespecificeerde archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de steentijd.  In het neolithicum was het plangebied gelegen in een getijdenlandschap, dat enkel op de hogere plaatsen van het landschap zoals de flanken van de strandwallen geschikt was voor bewoning. Aangezien deze niet worden verwacht in het plangebied is de archeologische verwachting voor deze periode laag.  Het plangebied ligt ten oosten van de strandwal in een gebied waar op uitgebreide schaal veengroei plaatsvond in de periode na het sluiten van de kustlijn. Mogelijk vormden zandopduikingen en eventuele zandige oevers in de omgeving van het plangebied wel geschikte locaties voor bewoning en deze kunnen in het plangebied mogelijk nog langs de randen aanwezig zijn. Op basis hiervan kan gesteld worden dat voor archeologische resten vanaf de bronstijd tot de late middeleeuwen een middelhoge tot hoge verwachting geldt.  Voor archeologische resten uit de nieuwe tijd geldt op basis van het historische kaartmateriaal een lage verwachting. Binnen de contouren van het plangebied wordt namelijk pas bebouwing aangegeven op de kaarten wanneer de Gasfabriek uit de 20e eeuw gebouwd is.  In het plangebied komt een jong afdekkend pakket voor dat een ouder loopvlak afdekt. Dit afdekkende pakket dateert uit de 20e eeuw en betreft een zandophoging. Oudere resten worden zodoende door het pakket afgedekt en bevinden zich vanaf ca. 240 cm -mv. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Daarom wordt geadviseerd om de plannen zodanig aan te passen dat verstoring wordt voorkomen. Dat lijkt ook mogelijk door de bodemingrepen tot beperken tot circa 2,1 m –mv (incl. een veiligheidsmarge van 30 cm), zodat deze enkel plaatsvinden in de zandophogingslagen uit de vorige eeuw. Indien planaanpassing niet mogelijk is en toch diepere bodemingrepen plaatsvinden, wordt aanbevolen in het kader van de bestaande planvorming de onderstaande vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) te nemen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-za4-xrke
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5g-6ec4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248359
Provenance
Creator Rijk, T.E. de
Publisher RAAP Archeologisch Advies BV
Contributor RAAP Archeologisch Advies BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; .pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.656 LON, 52.385 LAT); Netherlands; Noord-Holland; Haarlem; Oudeweg